Co - Telsart 40 mg/12,5 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
03-04-2015
Thành phần hoạt chất:
Телмисартан и диуретици
Sẵn có từ:
Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД
Mã ATC:
C09DA7
INN (Tên quốc tế):
Telmisartan and diuretics
Liều dùng:
40 mg/12,5 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Co-Telsart, 40 mg/12,5 mg tablets x 14 x 28 x 30
Số ủy quyền:
20150087
Ngày ủy quyền:
2015-03-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này