CLEXANE 80 mg/0.8 mL SOLUCION PARA INYECCION

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
SANOFI - AVENTIS DEL PERU S.A.
Dạng dược phẩm:
SOLUCION PARA INYECCION
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E7485

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này