CLARITRO ION 125 125 mg/5 mL POLVO PARA SUSPENSION ORAL

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
C Y R PHARMACEUTICAL S.A.C.
Dạng dược phẩm:
POLVO PARA SUSPENSION ORAL
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E16150

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này