CILAPEN 500/500 mg 500 mg + 500 mg POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
ESKE CORPORATION S.A.C.
Dạng dược phẩm:
POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E14364

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này