Carzap H 16 mg/12,5 mg tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-01-2021
Sẵn có từ:
Zentiva k.s.
Mã ATC:
C09DA6
Liều dùng:
16 mg/12,5 mg tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Carzap
Số ủy quyền:
20110651
Ngày ủy quyền:
2015-05-13

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này