Capros akut 10 mg Hartkapseln

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Morphinsulfat (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
Remedix GmbH (8140918)
Dạng dược phẩm:
Hartkapsel
Thành phần:
Morphinsulfat (Ph.Eur.) (7651) 10 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2202800.00.00
Ngày ủy quyền:
2020-07-08

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này