Candegamma 16 mg tablets 

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
05-08-2019

Sẵn có từ:

Woerwag Pharma GmbH & Co

Mã ATC:

C09CA6

Liều dùng:

16 mg tablets 

Tóm tắt sản phẩm:

Candegamma, tablets 16 mg

Ngày ủy quyền:

2015-08-14

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này