Calmo - Heel  oral drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-01-2013
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Liều dùng:
oral drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Calmo-Heel, oral drops, solution - 30ml
Số ủy quyền:
20000463
Ngày ủy quyền:
2013-12-17

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này