Calcium folinate Actavis 10 mg/ml solution for injection/infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
23-08-2017

Sẵn có từ:

Actavis Group PTC ehf.

Mã ATC:

V03AF3

Liều dùng:

10 mg/ml solution for injection/infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Calcium folinate Actavis, 10 mg/ml solution for injection 1 x 3 ml vial; 5 x 3 ml vial; 1 x 10 ml vial; 5 x 10 ml vial

Ngày ủy quyền:

2013-10-02

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này