Breakyl 200 micrograms sublingual tablets 

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
26-08-2019

Sẵn có từ:

Meda Pharma GmbH & Co. KG

Mã ATC:

N02AB3

Liều dùng:

200 micrograms sublingual tablets 

Tóm tắt sản phẩm:

Breakyl, 200 microgram buccal film

Ngày ủy quyền:

2015-04-16

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này