Breakyl 200 micrograms sublingual tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
26-08-2019
Sẵn có từ:
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Mã ATC:
N02AB3
Liều dùng:
200 micrograms sublingual tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Breakyl, 200 microgram buccal film
Số ủy quyền:
20110339
Ngày ủy quyền:
2015-04-16

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này