Blutkonserve (MZ) A Rh pos.

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Blutplasma vom Menschen; Blut vom Menschen
Sẵn có từ:
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz KöR Transfusionszentrale (3291481)
Dạng dược phẩm:
Infusionslösung
Thành phần:
Blutplasma vom Menschen (21443) 0,48 Milliliter; Blut vom Menschen (21446) 0,76 Milliliter
Tuyến hành chính:
Infusion intravenös; Transfusion
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1326117.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này