Bendamustine Actavis 2,5 mg/ml powder for concetrate for solution fo infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-11-2021
Thành phần hoạt chất:
Bendamustin
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf
Mã ATC:
L01AA9
INN (Tên quốc tế):
Bendamustin
Liều dùng:
2,5 mg/ml powder for concetrate for solution fo infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Bendamustine Actavis, 2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion - 26 ml (25 mg) x 1;x 5;x 10; x 20; - 60 ml (100 mg) x 1;x 5;
Số ủy quyền:
20150116
Ngày ủy quyền:
2015-04-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này