BAR DANDY

Quốc gia: Kazakhstan

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

Nguồn: Ecolab

Sẵn có từ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bảng dữ liệu an toàn

                BAR DANDY
961722
1 / 8
:
BAR DANDY
:
:
:
:
0.156 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
15.08.2017
:
2B
GHS
:
:
BAR DANDY
961722
2 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
alcohols, c12-16, ethoxylated
68551-12-2
5 - 10
ethylenediamine tetraacetate
64-02-8
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
BAR DANDY
961722
3 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
8
:
BAR DANDY
961722
4 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
8.0 - 9.5
100 %
7.5
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
BAR DANDY
961722
5 / 8
:
1.0 - 1.1
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
BAR DANDY
961722
6 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
alcohols, c12-16, ethoxylated
:
2,000 mg/kg :
BAR DANDY
961722
7 / 8
:
:
:
:
:
alcohols, c12-16, ethoxylated
LC50
1.5 mg/l :
ethylenediamine tetraacetate
96 h :
LC50
:
121 mg/l :
:
:
:
:
BAR DANDY
961722
8 / 8 (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
15.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Anh 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Pháp 24-11-2017

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu