Antoreq 400 mg depottabletter

Quốc gia: Đan Mạch

Ngôn ngữ: Tiếng Đan Mạch

Nguồn: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

QUETIAPIN FUMARAT

Sẵn có từ:

Pharmathen S.A.

Mã ATC:

N05AH04

INN (Tên quốc tế):

QUETIAPIN FUMARAT

Liều dùng:

400 mg

Dạng dược phẩm:

depottabletter

Ngày ủy quyền:

2015-11-03

Đặc tính sản phẩm

                25. OKTOBER 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ANTOREQ, DEPOTTABLETTER
0.
D.SP.NR.
28848
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Antoreq
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Antoreq 50 mg indeholder 50 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 14 mg lactose
(vandfri) pr. tablet.
Antoreq 150 mg indeholder 150 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 42 mg lactose
(vandfri) pr. tablet.
Antoreq 200 mg indeholder 200 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 56 mg lactose
(vandfri) pr. tablet.
Antoreq 300 mg indeholder 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 85 mg lactose
(vandfri) pr. tablet.
Antoreq 400 mg indeholder 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 113 mg lactose
(vandfri) pr. tablet.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottabletter
50 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, runde, bikonvekse 7,1 mm
i diameter og 3,2
mm tykke tabletter mærket ”50” på den ene side.
150 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse 13,6
mm lange, 6,6 mm
bredde og 4,2 mm tykke tabletter mærket ”150” på den ene side.
200 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse 15,2
mm lange, 7,7 mm
bredde og 4,8 mm tykke tabletter mærket ”200” på den ene side.
_52670_spc.docx_
_Side 1 af 26_
300 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse 18,2
mm lange, 8,2 mm
bredde og 5,4 mm tykke tabletter mærket ”300” på den ene side.
400 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse 20,7
mm lange, 10,2 mm
bredde og 6,3 mm tykke tabletter mærket ”400” på den ene side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Antoreq er indiceret til:

behandling af skizofreni

behandling af bipolar lidelse:
o
Til behandling af moderate til svære maniske episoder ved bipolar
lidelse.

                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này