AMPIBENZA INFANTIL POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
TERBOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Dạng dược phẩm:
POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E20724

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này