Amlator 10 mg/10 mg film - coated tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-12-2021
Sẵn có từ:
Gedeon Richter Plc.
Mã ATC:
C10BX3
Liều dùng:
10 mg/10 mg film - coated tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Amlator, 10 mg/10 mg film - coated tablets x 30; x 90;
Số ủy quyền:
20110296
Ngày ủy quyền:
2015-09-30

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này