Aflubin tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

08-06-2017

Sẵn có từ:
Richard Bittner AG
Liều dùng:
tablets
Tóm tắt sản phẩm:
AFLUBIN, tablets x 12 x 24 x 36 x 48
Số ủy quyền:
20110331
Ngày ủy quyền:
2014-02-04

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này