Actamone 5 mg chewable tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-10-2015
Thành phần hoạt chất:
Монтелукаст
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
R03DC3
INN (Tên quốc tế):
Montelukast
Liều dùng:
5 mg chewable tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Actamone, 5 mg chewable tablets x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100
Số ủy quyền:
20100313
Ngày ủy quyền:
2015-10-19

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này