KOVEX FOAM BLITZ

Україна - українська - Ecolab

купити це зараз

Доступна з:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Кількість Авторизація:
109591E

Документи іншими мовами

Характеристики продукта Характеристики продукта - болгарська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - іспанська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - данська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - німецька

23-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - естонська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - грецька

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - англійська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - французька

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - латвійська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - литовська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - угорська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - голландська

23-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - польська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - португальська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - румунська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - словацька

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - словенська

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - фінська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - російська

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - норвезька

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - хорватська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - сербська

27-11-2017

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

1 / 17

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту

KOVEX FOAM BLITZ

Код продукту

109591E

Використання

Речовини/Препарату

Миючий та дезінфікуючий засіб

Тип речовини

Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо

розчинення продукту

Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування,

рекомендоване проти

Визначені сфери

застосування

Засіб для догляду за приміщеннями для тварин.

Напівавтоматичний процес

Засіб по догляду за тваринами. Ручний процес.

Рекомендовані обмеження

щодо використання

Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія

ТОВ "Еколаб ТзОВ"

Героїв Космосу, 4 оф.805

03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

UA.office@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії

0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

Дата створення/Перегляду

16.08.2016

Версія

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Органічні пероксиди, Тип F

H242

Корозійна дія на метали, Категорія 1

H290

Роз'їдання шкіри, Категорія 1А

H314

Серйозне ушкодження очей, Категорія 1

H318

Специфічна системна токсичність на орган-мішень -

одноразова дія, Категорія 3, Дихальна система

H335

Хронічна токсичність для водних організмів, Категорія 1

H410

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

2 / 17

Класифікація (67/548/ЄEC, 1999/45/ЄC)

O; Окислювальний

C; Їдкий

R20/22

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику

Сигнальне слово

Небезпека

Зазначення застережних

заходів

H242

Нагрівання може викликати пожежу.

H290

Може кородувати метали.

H314

Викликає важкі опіки шкіри та ураження

очей.

H335

Може викликати подразнення дихальних

шляхів.

H410

Дуже токсично для водних організмів із

тривалимі наслідками.

Зазначення застержених

заходів

Запобігання:

P210

Тримати подалі від нагрівання/ іскор/

відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не

палити.

P273

Уникати викиду у навколишнє середовище.

P280

Використовувати захисні рукавички/ засоби

захисту очей/ обличчя.

Реагування:

P303 + P361 + P353

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або

волосся): Негайно зняти весь забруднений

одяг. Промити шкіру водою / під душем.

P305 + P351 + P338

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Обережно

промити водою протягом кількох хвилин.

При наявності контактних лінз необхідно

зняти їх, якщо це легко зробити.

Продовжувати промивання.

P310

Негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ

ОТРУЄНЬ.

Зберігання:

P403 + P235

Зберігати в добре провітрюваному місці.

Охолоджувати.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

acetic acid

Надоцтова кислота

Hydrogen peroxide

2.3 Інші фактори

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

3 / 17

виділення газоподібного хлору.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва

Номер CAS

Номер ЄС

REACH №

КласифікаціяРЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ.

1272/2008

Концентрація

acetic acid

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Note B Займисті рідини Категорія 3;

H226

Роз'їдання шкіри Категорія 1А; H314

>= 30 - < 50

Надоцтова кислота

79-21-0

201-186-8

Займисті рідини Категорія 3; H226

Органічні пероксиди Тип D; H242

Гостра токсичність Категорія 4; H302

Гостра токсичність Категорія 4; H332

Гостра токсичність Категорія 4; H312

Роз'їдання шкіри Категорія 1А; H314

Гостра токсичність для водних

організмів Категорія 1; H400

Специфічна системна токсичність на

орган-мішень - одноразова дія

Категорія 3; H335

Хронічна токсичність для водних

організмів Категорія 1; H410

>= 5 - < 10

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Note B Окислювальні рідини Категорія

1; H271

Гостра токсичність Категорія 4; H302

Гостра токсичність Категорія 4; H332

Роз'їдання шкіри Категорія 1А; H314

>= 5 - < 8

octanoic acid

124-07-2

204-677-5

01-2119552491-41

Гостра токсичність Категорія 4; H332

Роз'їдання шкіри Категорія 1C; H314

Серйозне ушкодження очей Категорія

1; H318

>= 3 - < 5

Пероксіоктанова кислота

33734-57-5

Пірофорні рідини Категорія 1; H250

Окислювальні рідини Категорія 1;

H271

Органічні пероксиди Тип F; H242

Роз'їдання шкіри Категорія 1В; H314

Серйозне ушкодження очей Категорія

1; H318

Гостра токсичність для водних

організмів Категорія 1; H400

>= 0.5 - < 1

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима

Промити негайно великою кількістю води, також під повіками,

протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз

необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати

промивання. Негайно викликати лікаря.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

4 / 17

При контакті зі шкірою

Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15

хвилин. Використовувати м'яке мило при наявності. Перед

повторним використанням вимити забруднений одяг. Перед

повторним використанням ретельно очистити взуття. Негайно

викликати лікаря.

При заковтуванні

Прополоскати рот водою. Не МОЖНА стимулювати блювання.

Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у

непритомному стані. Негайно викликати лікаря.

При вдиханні

Вивести на свіже повітря.Лікувати відповідно до

симптомів.При погіршенні самопочуття звернутися по медичну

допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та

викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка

Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні

засоби

Використовувати протипожежні заходи, які відповідають

місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для

гасіння

Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику

під час пожежогасіння

Пожежна небезпека

Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.

Зворотній спалах можливий на значну відстань.

Спеціальне захисне обладнання для пожежників

Окисник; Речовина є окисником, який може легко вступати в

реакцію з іншими речовинами, особливо при нагріванні.

Небезпечні продукти

горіння

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

Oксиди азоту (NOx)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне

обладнання для

пожежників

: У разі пожежі, надягти індивідуальну маску на все обличчя з

дихальним апаратом та захисний костюм.

Додаткова інформація

: Застосувати водне розбризкування для охолодження

зачинених ємностей. Зібрати забруднену пожежогасильну

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

5 / 17

воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки.

Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду

необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі

пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Индивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній

ситуації

Рекомендація для

неаварійного персоналу

Забезпечити відповідне провітрювання.Усунути всі джерела

займання.Тримати людей подалі проти вітру від від

витоків/викидів.Уникати вдихання, проковтування та контакту

зі шкірою та очима.Коли робітники стикаються з

концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні

використовувати відповідні сертифіковані

респіратори.Впевнитись що очищення проводиться тільки

персоналом, що пройшов навчання.

Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної

бригади

Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть

до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і

непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи

Не дозволяти потрапляння до грунту, поверхневі або грунтові

води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення

Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити

безпечним способом.Зупинити витік, якщо це можливо

зробити безпечно.

Для вбирання пролитих або витіклих кислот та основ не

можна застосовувати тирсу, стружки або подібні

матеріали.Ізолювати відходи, не давати їм вступити в контакт

з несумісними матеріалами. Локалізувати незначні розливи за

допомогою піску або вермикуліту та розбавити продукт водою

принаймні в 10 разів. Перевозити у відкритому зверху

контейнері та перемістити його в безпечне місце для

знешкодження/утилізації. При великих розливах зупинити

вилив та покинути приміщення до тих пір, поки реакція не

спаде та організувати утилізацію. Отримати згоду від місцевої

організації з водопостачання та водовідведення для зливу в

каналізацію. ЗНЕШКОДЖЕННЯ: розчин нейтралізують

підходящим лугом, таким як натрію бікарбонат

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Рекомендації з правил

Не заковтувати. Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

6 / 17

безпеки під час роботи

на одяг. Не вдихати пил/ дими/ газ/ туман/ випари/ аерозоль.

Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Тримати

подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити

необхідних заходів для запобігання електростатичного

розряду (який може викликати займання органічних випарів).

Після роботи ретельно вимити руки. Не змішувати з

відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це

спричинить виділення газоподібного хлору.

Заходи гігієни

Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої

гігієни та правил з техники безпеки.Зняти та випрати

забруднений одяг перед повторним використанням.

Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті

ділянки шкіри.Забезпечити відповідні можливості для

змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки

контакту або розплескування.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та

місць зберігання

Зберігати тільки у первісному контейнері. Абсорбувати

пролитий матеріал для запобігання псуванню матеріалу.

Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.Зберігати

у прохолодному та добре провітрюваному місці.Тримати

подалі від окисників.Тримати подалі від сильних

основ.Тримати подалі від дітей.Тримати контейнер щільно

закритим.Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Скачки тиску можуть статися через виділення газу, якщо

контейнер не достатньо вентилюється.

Температура зберігання

0 °C до 25 °C

Пакувальний матеріал

Належний матеріал: Пластиковий матеріал, включаючи

поруваті пластикові матеріали

Неналежний матеріал: Алюміній, Низьковуглецева сталь

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери

застосування

Засіб для догляду за приміщеннями для тварин.

Напівавтоматичний процес

Засіб по догляду за тваринами. Ручний процес.

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

acetic acid

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Short-term - local

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

7 / 17

peracetic acid

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія

Значення: 0.6 mg/m3

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Гостра системна дія

Значення: 0.6 mg/m3

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія

Значення: 0.6 mg/m3

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія

Значення: 0.6 mg/m3

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Контакт зі шкірою

Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія

Значення: 0.12

Кінцеве призначення: Споживачі

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія

Значення: 0.6 mg/m3

Кінцеве призначення: Споживачі

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Гостра системна дія

Значення: 0.6 mg/m3

Кінцеве призначення: Споживачі

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія

Значення: 0.6 mg/m3

Кінцеве призначення: Споживачі

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія

Значення: 0.3 mg/m3

Hydrogen peroxide

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Short-term - local

Значення: 3 mg/m3

Кінцеве призначення: Робітники

Способи дії: Вдихання

Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія

Значення: 1.4 mg/m3

PNEC

acetic acid

Прісна вода

Значення: 3.058 mg/l

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

8 / 17

Морська вода

Значення: 0.3058 mg/l

Періодичне використання/викид

Значення: 30.58 mg/l

Завод з очищення стічних вод

Значення: 85 mg/l

Осад

Значення: 11.36 mg/kg

Грунт

Значення: 0.47 mg/kg

peracetic acid

Прісна вода

Значення: 0.000224 mg/l

Прісноводні донні відкладення

Значення: 0.00018 mg/kg

Вода

Значення: 0.051 mg/l

Грунт

Значення: 0.32 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи

Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у

повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни

Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої

гігієни та правил з техники безпеки.Зняти та випрати

забруднений одяг перед повторним використанням.

Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті

ділянки шкіри.Забезпечити відповідні можливості для

змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки

контакту або розплескування.

Захист очей/обличчя (EN

166)

Захисні окуляри

Лицевий щиток

Захист рук (EN 374)

Рекомендований запобіжний захист шкіри

Рукавички

Нітриловий каучук

бутилкаучук

Час проходження: 1 – 4 години

Мінімільна необхідна товщина рукавичок з бутил каучуку 0.7

мм, з нитрильного каучуку або еквівалентного матеріалу 0.4

мм (для консультації, будь-ласка, зверніться до

виробника/дистриб'ютора захисних рукавичок)

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

9 / 17

Необхідно викидати і заміняти рукавички, якщо є найменші

признаки руйнування або хімічного розриву.

Захист тіла та шкіри (EN

14605)

Індивідуальне захисне спорядження, яке включає: відповідні

захисні рукавички, захисні окуляри і захисний одяг

Захист дихальних шляхів

(EN 143, 14387)

Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується

нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження

Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований

захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС

(89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), або еквівалент, коли респіраторні

ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за

допомогою технічних засобів колективного захисту або

заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада

: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для

зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд

: рідина

Колір

: безбарвний

Запах

: Дезінфектанти

0.5 - 1.0, 100 %

Температура спалаху

79 °C прилад закритого типу для визначення температури

спалаху

Поріг сприйняття запаху

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Температура

плавління/замерзання

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Початкова точка кипіння і

інтервал кипіння

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Швидкість випаровування

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Займистість (тверда

речовина, газ)

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Верхня вибухонебезпечна

границя

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Нижня вибухонебезпечна

границя

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Тиск пари

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Відносна густина пари

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Відносна густина

1.07 - 1.09

Розчинність у воді

розчинний

Розчинність у інших

Не застосовується та/або не визначено для суміші

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

10 / 17

розчинниках

Коефіцієнт розділення (н-

октанол/вода)

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Температура

самозаймання

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Тепловий розклад

Не застосовується та/або не визначено для суміші

В'язкість, кінематична

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Вибухові властивості

Не застосовується та/або не визначено для суміші

Окислювальні властивості

так

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

зростання тиску

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить

виділення газоподібного хлору.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

Прямі джерела нагрівання.

Дія сонячного світла.

10.5 Несумісні матеріали

Основи

Метали

Органічні матеріали

Низьковуглецева сталь

Алюміній

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

Oксиди азоту (NOx)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

11 / 17

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих

шляхах впливу

Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

Гостра пероральна

токсичність

: Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Гостра інгаляційна

токсичність

: 4 h Оцінка гострої токсичності : > 5 mg/l

Гостра дермальна

токсичність

: Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Роз'їдання/подразнення

шкіри

: Для даного продукту даних немає.

Серйозне ураження

очей/подразнення очей

: Для даного продукту даних немає.

Респіраторна або шкірна

сенсибілізація

: Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність

: Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні

функції

: Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих

клітин

: Для даного продукту даних немає.

Тератогенність

: Для даного продукту даних немає.

STOT - одноразова ді

: Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія

: Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність

: Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна

токсичність

: acetic acid

LD50 Щур: 3,310 mg/kg

Hydrogen peroxide

LD50 Щур: 486 mg/kg

octanoic acid

LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Пероксіоктанова кислота

LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна

токсичність

: acetic acid

4 h LC50 Щур: > 40 mg/l

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

12 / 17

Надоцтова кислота

4 h LC50 Щур: 1.5 mg/l

octanoic acid

4 h LC50 Щур: > 4.6 mg/l

Компоненти

Гостра дермальна

токсичність

: octanoic acid

LD50 Кріль: > 5,000 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі

Викликає важке ураження очей.

Шкіра

Викликає важкі опіки шкіри.

Заковтування

Викликає опіки травного тракту.

Вдихання

Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може

викликати подразнення носа, горла та легень.

Хронічна дія

Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за

нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Контакт з очима

Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія

Контакт зі шкірою

Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія

Заковтування

Роз'їдлива дія, Черевний біль

Вдихання

Подразнення дихальних шляхів, Кашель

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля

Дуже токсично для водних організмів із тривалимі наслідками.

Продукт

Токсичність для риб

: Hемає даних

Токсичність для дафній та

інших водних безхребетних

: Hемає даних

Токсичність для водоростей

: Hемає даних

Компоненти

Токсичність для риб

: acetic acid

96 h LC50: 75 mg/l

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (райдужна форель): 1,000 mg/l

Надоцтова кислота

96 h LC50: 0.8 mg/l

octanoic acid

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

13 / 17

96 h LC50 Риба: 22 mg/l

Пероксіоктанова кислота

96 h LC50 Риба: 0.15 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та

інших водних безхребетних

: acetic acid

48 h EC50 Daphnia magna (дафнія): 1,000 mg/l

Надоцтова кислота

48 h EC50: 0.73 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей

: acetic acid

72 h EC50 Skeletonema costatum (морська діатомея): 1,000

mg/l

Надоцтова кислота

72 h EC50: 0.7 mg/l

Hydrogen peroxide

72 h EC50: 1.38 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Hемає даних

Компоненти

Здатність до біологічного

розкладу

acetic acid

Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Надоцтова кислота

Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Hydrogen peroxide

Результат: Непридатне - неорганічний

octanoic acid

Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Пероксіоктанова кислота

Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Hемає даних

12.4 Мобільність у грунті

Hемає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

14 / 17

стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже

стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або

вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Hемає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Европейськимі директивами з утилізації відходів та небезпечних

відходів.Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з

утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт

: Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків,

водних шляхів або грунту. За можливості перевага надається

рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо

рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з

місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній

станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка

: Утилізувати як невикористаний продукт.Порожні ємності

необхідно направити до затвердженої станції переробки

відходів для повторного використання або утилізації.Не можна

повторно використовувати порожні контейнери.Утилізувати

відповідно до місцевого, державного та федерального

законодавства.

Вказівки щодо визначення

Коду Відходів

: Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей

продукт використовується в будь-яких подальших процесах,

кінцевий користувач повинен переглянути та визначити

найбільш відповідний код у відповідності з Європейським

класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним

за визначення токсичності і фізичних властивостей

отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи

ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих

європейських (Директива ЄС 2008/98 / EC) та місцевих

нормативних документів.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність

пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН №

3109

14.2 Власна транспортна

назва ООН

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

(Peroxyacetic acid)

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

5.2 (8)

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

15 / 17

14.5 Екологічна небезпека

так

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

Повітряний транспорт

(IATA)

14.1 ООН №

3109

14.2 Власна транспортна

назва ООН

Organic peroxide type F, liquid

(Peroxyacetic acid)

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

5.2 (8)

14.5 Екологічна небезпека

так

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

Морський транспорт

(IMDG/IMO)

14.1 ООН №

3109

14.2 Власна транспортна

назва ООН

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

(Peroxyacetic acid)

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

5.2 (8)

14.5 Екологічна небезпека

так

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

14.7 Транспортування у

великих кількостях згідно з

Додатком II конвенції

MARPOL 73/78 і кодексу

IBC

Непридатне

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство,

характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту

про миючі засоби ЄС

648/2004

5% або більше, але менше 15%: Вибільники на основі кисню

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄC щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми

Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009

"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

16 / 17

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H226

Займиста рідина та випари.

H242

Нагрівання може викликати пожежу.

H250

Під дією повітря спонтанно займається.

H271

Може спричиняти пожежу або вибух; сильний окисник.

H302

Шкідливо при заковтуванні.

H312

Шкідливий при контакті зі шкірою.

H314

Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.

H318

Викликає важке ураження очей.

H332

Шкідливо при вдиханні.

H335

Може викликати подразнення дихальних шляхів.

H400

Дуже токсично для водних організмів.

H410

Дуже токсично для водних організмів із тривалимі наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім

водним

шляхам;

Європейська

угода

про

міжнародні

перевезення

небезпечних

вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська

спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування

упаковки; Припис (EC) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну,

мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту

стандартизації;

Список

речовин

національного

походження

(Канада);

ECHA

Європейська

хімічна

агенція;

EC-Number

Номер

європейської

спільноти;

Концентрація, пов'язана з х% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з х% реакції;

Аварійний

графік;

ENCS

Існуючі

та

нові

хімічні

речовини

(Японія);

ErCx

Концентрація, пов'язана з реакцією х% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована

система

класифікації

та

маркування

хімічних

речовин;

Належна

лабораторна

практика;

IARC

Міжнародна

агенція

досліджень

питань

раку;

IATA

Міжнародна

авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що

перевозять

небезпечні

хімічні

вантажі

насипом;

IC50

Напівмаксимальна

інгибіторна

концентрація;

ICAO

Міжнародна

організація

громадянської

авіації;

IECSC

Перелік

існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO -

Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та

охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський

список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції;

LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL -

Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено

інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з

відсутністю

(негативного)

впливу;

NOELR

Ступінь

навантаження

без

спостереження

впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного

співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням

довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський

перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності;

REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно

реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про

міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура

розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин

Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль

токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятативна

Підготовлено

Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та

1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

KOVEX FOAM BLITZ

109591E

17 / 17

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї

версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних

та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для

безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не

може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки

конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що

використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі,

якщо інакше не зазначено у тексті.

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів

Поділіться цією інформацією