DIGITGOLD ACTIVE

Україна - українська - Ecolab

купити це зараз

Доступна з:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Кількість Авторизація:
114586E

Документи іншими мовами

Характеристики продукта Характеристики продукта - болгарська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - естонська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - грецька

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - англійська

28-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - французька

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - латвійська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - литовська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - угорська

25-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - польська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - румунська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - словацька

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - словенська

27-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - російська

26-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - хорватська

24-11-2017

Характеристики продукта Характеристики продукта - сербська

27-11-2017

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

1 / 13

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту

DIGITgold ACTIVE

Код продукту

114586E

Використання

Речовини/Препарату

Біоцид

Тип речовини

Препарат

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо

розчинення продукту

Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування,

рекомендоване проти

Визначені сфери

застосування

Засіб для догляду за приміщеннями для тварин.

Напівавтоматичний процес

Засіб по догляду за тваринами; Ручний процес

Рекомендовані обмеження

щодо використання

Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія

ТОВ "Еколаб ТзОВ"

Героїв Космосу, 4 оф.805

3148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

Olexandra.Sorokina@ecolab.com, Olga.Blud@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії

0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

Дата створення/Перегляду

04.04.2014

Версія

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Гостра токсичність , Категорія 4

H302

Гостра токсичність , Категорія 4

H332

Роз'їдання шкіри , Категорія 1В

H314

Сенсибілізація дихальних шляхів , Категорія 1

H334

Сенсибілізація шкіри , Категорія 1

H317

Специфічна системна токсичність на орган-мішень -

одноразова дія , Категорія 3, Дихальна система

H335

Гостра токсичність для водних організмів , Категорія 1

H400

Класифікація (67/548/ЄEC, 1999/45/ЄC)

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

2 / 13

Xn; Шкідливо

R20/22

C; Їдкий

N; Небезпечно для навколишнього середовища

R42/43

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику

Сигнальне слово

Небезпека

Зазначення фактора

небезпеки

H302 + H332

Шкідливо при заковтуванні або вдиханні.

H314

Викликає важкі опіки шкіри та ураження

очей.

H317

Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

H334

Може викликати алергію або астматичні

симптоми або утруднення дихання при

вдиханні.

H335

Може викликати подразнення дихальних

шляхів.

H400

Дуже токсично для водних організмів.

Зазначення застержених

заходів

Запобігання:

P273

Уникати викиду у навколишнє середовище.

P280

Використовувати захисні рукавички/ засоби

захисту очей/ обличчя.

P285

У разі недостатнього провітрювання

використовувати респіраторний захист.

Реагування:

P303 + P361 + P353

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або

волосся): Негайно видалити/ зняти весь

забруднений одяг. Промити шкіру водою/

душем.

P304 + P341

ПРИ ВДИХАННІ: У разі утруднення дихання

вивести постраждалого на свіже повітря та

забезпечити спокій у зручному для дихання

положенні.

P305 + P351 + P338

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Обережно

промити водою протягом кількох хвилин.

При наявності контактних лінз необхідно

зняти їх, якщо це легко зробити.

Продовжувати промивання.

P310

Негайно зателефонувати до

ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

benzalkonium chloride

glutaraldehyde

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

3 / 13

2.3 Інші фактори

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва

Номер CAS

Номер ЄС

REACH №

Класифікація

(67/548/ЄEC)

Класифікація

(РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ.

1272/2008)

Концентрація

benzalkonium

chloride

68424-85-1

270-325-2

Xn; R22

C; R34

Xi; R41

N; R50

Гостра токсичністьКатегорія

4; H302

Роз'їдання шкіриКатегорія

1В; H314

Серйозне ушкодження

очейКатегорія 1; H318

Гостра токсичність для

водних організмівКатегорія

1; H400

>= 10 - < 20

glutaraldehyde

111-30-8

203-856-5

01-2119455549-26

C-N-T;

R23/25-R34-

R42/43-R50

Гостра токсичністьКатегорія

3; H331

Гостра токсичністьКатегорія

3; H301

Гостра токсичність для

водних організмівКатегорія

1; H400

Корозійна дія на

металиКатегорія 1; H290

Серйозне ураження

очей/подразнення

очейКатегорія 1; H318

Сенсибілізація дихальних

шляхівКатегорія 1; H334

Сенсибілізація

шкіриКатегорія 1; H317

Роз'їдання/подразнення

шкіриКатегорія 1В; H314

Специфічна системна

токсичність на орган-мішень

- одноразова діяКатегорія 3;

H335

>= 10 - < 20

сульфати

10043-01-3

233-135-0

Xi; R41

Серйозне ураження

очей/подразнення

очейКатегорія 2; H319

>= 3 - < 5

аміни (вкл. етанол

аміни)**

68439-70-3

270-414-6

Xn-C-N; R22-

R34-R50

Гостра токсичністьКатегорія

4; H302

Гостра токсичність для

водних організмівКатегорія

1; H400

Роз'їдання/подразнення

шкіриКатегорія 1В; H314

>= 0.25 - < 0.5

спирти

67-56-1

200-659-6

T+-T-Xi; R39-

R23-R24-

R25-R36-R10

Займисті рідиниКатегорія 2;

H225

Гостра токсичністьКатегорія

3; H301

>= 0.1 - < 0.25

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

4 / 13

Гостра токсичністьКатегорія

3; H331

Гостра токсичністьКатегорія

3; H311

Специфічна системна

токсичність на орган-мішень

- одноразова діяКатегорія 1;

H370

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима

Промити негайно великою кількістю води, також під повіками,

протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз

необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати

промивання. Негайно викликати лікаря.

При контакті зі шкірою

Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15

хвилин. Використовувати м'яке мило при наявності. Перед

повторним використанням вимити забруднений одяг. Перед

повторним використанням ретельно очистити взуття. Негайно

викликати лікаря.

При заковтуванні

Прополоскати рот водою. Не МОЖНА стимулювати блювання.

Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у

непритомному стані. Негайно викликати лікаря.

При вдиханні

Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів.

Отримати медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та

викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка

Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні

засоби

Використовувати протипожежні заходи, які відповідають

місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для

гасіння

Не відомо.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

5 / 13

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику

під час пожежогасіння

Не займається та не горить.

Небезпечні продукти

горіння

Оксиди вуглецю

Оксиди сірки

оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне

обладнання для

пожежників

: Використовувати індивудуальне захисне обладнання.

Додаткова інформація

: Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна

зливати її у каналізаційні стоки. Залишки від пожежі та

забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно

з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не

вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Индивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній

ситуації

Рекомендація для

неаварійного персоналу

Забезпечити відповідне провітрювання.Тримати людей подалі

проти вітру від від витоків/викидів.Уникати вдихання,

проковтування та контакту зі шкірою та очима.Коли робітники

стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію,

вони повинні використовувати відповідні сертифіковані

респіратори.Впевнитись що очищення проводиться тільки

персоналом, що пройшов навчання.

Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної

бригади

Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть

до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і

непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи

Не дозволяти потрапляння до грунту, поверхневі або грунтові

води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення

Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно.

Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним

абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, грунт, діатомовий

грунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації

відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).

Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розлиту

речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти

потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

6 / 13

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Рекомендації з правил

безпеки під час роботи

Уникати контакту зі шкірою та очима. Не заковтувати. Не

вдихати пил/ дими/ газ/ туман/ випари/ аерозоль. Не

допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Після

роботи ретельно вимити руки. Використовувати тільки при

відповідній вентиляції.

Заходи гігієни

Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої

гігієни та правил з техники безпеки.Зняти та випрати

забруднений одяг перед повторним використанням.Після

роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки

шкіри.Забезпечити відповідні можливості для змочування або

промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або

розплескування.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та

місць зберігання

Тримати подалі від дітей.Тримати контейнер щільно

закритим.Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання

0 °C до 40 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери

застосування

Засіб для догляду за приміщеннями для тварин.

Напівавтоматичний процес

Засіб по догляду за тваринами; Ручний процес

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Межа впливу на робочому місці

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи

Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у

повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни

Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої

гігієни та правил з техники безпеки.Зняти та випрати

забруднений одяг перед повторним використанням.Після

роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки

шкіри.Забезпечити відповідні можливості для змочування або

промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

7 / 13

розплескування.

Захист очей/обличчя (EN

166)

Захисні окуляри

Лицевий щиток

Захист рук (EN 374)

Надягати таке індивідуальне захисне обладнання:

Нітриловий каучук

бутилкаучук

Непроникні рукавички

Необхідно викидати і заміняти рукавички, якщо є найменші

признаки руйнування або хімічного розриву.

Захист тіла та шкіри (EN

14605)

Індивідуальне захисне спорядження, яке включає: відповідні

захисні рукавички, захисні окуляри і захисний одяг

Захист дихальних шляхів

(EN 143, 14387)

Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують

граничну дію, вони повинні використовувати відповідні

сертифіковані респіратори.

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада

: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для

зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд

: рідина

Колір

: блакитний

Запах

: Дезінфектанти

2.7 - 3.1, 100 %

Температура спалаху

непридатне

Поріг сприйняття запаху

немає даних

Температура

плавління/замерзання

немає даних

Початкова точка кипіння і

інтервал кипіння

немає даних

Швидкість випаровування

немає даних

Займистість (тверда

речовина, газ)

немає даних

Верхня вибухонебезпечна

границя

немає даних

Нижня вибухонебезпечна

границя

немає даних

Тиск пари

немає даних

Відносна густина пари

немає даних

Відносна густина

1.04 - 1.06

Розчинність у воді

розчинний

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

8 / 13

Розчинність у інших

розчинниках

немає даних

Коефіцієнт розділення (н-

октанол/вода)

немає даних

Температура

самозаймання

немає даних

Тепловий розклад

немає даних

В'язкість, кінематична

немає даних

Вибухові властивості

немає даних

Окислювальні властивості

Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

немає даних

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Оксиди вуглецю

Оксиди сірки

оксиди металів

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих

шляхах впливу

Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Токсичність

Гостра пероральна

токсичність

: Оцінка гострої токсичності : 729.57 mg/kg

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

9 / 13

Гостра інгаляційна

токсичність

: 4 h Оцінка гострої токсичності : 12.76 mg/l

Гостра дермальна

токсичність

: Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Роз'їдання/подразнення

шкіри

: Для даного продукту даних немає.

Серйозне ураження

очей/подразнення очей

: Для даного продукту даних немає.

Респіраторна або шкірна

сенсибілізація

: Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність

: Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні

функції

: Для даного продукту даних немає.

Вивчення мутагенності на

бактеріальних клітинах

: Для даного продукту даних немає.

Тератогенність

: Для даного продукту даних немає.

STOT - одноразова ді

: Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія

: Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність

: Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна

токсичність

: benzalkonium chloride

LD50 щур: 344 mg/kg

glutaraldehyde

LD50 щур: 150 mg/kg

Гостра інгаляційна

токсичність

: glutaraldehyde

4 h LC50 щур: 3 mg/l

4 h LC50 щур: > 0.5 mg/l

сульфати

4 h LC50 щур: > 1 mg/l

Гостра дермальна

токсичність

: benzalkonium chloride

LD50 кріль: 3,340 mg/kg

glutaraldehyde

LD50 щур: 1,503 mg/kg

сульфати

LD50 кріль: 5,000 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі

Викликає важке ураження очей.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

10 / 13

Шкіра

Викликає важкі опіки шкіри. Може викликати алергічну реакцію

шкіри.

Заковтування

Викликає опіки травного тракту.

Шкідливо при заковтуванні.

Вдихання

Шкідливо при вдиханні. Може викликати алергію або

астматичні симптоми або утруднення дихання при вдиханні.

Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може

викликати подразнення носа, горла та легень.

Хронічна дія

Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за

нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Контакт з очима

Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія

Контакт зі шкірою

Почервоніння, Біль, Подразнення, Роз'їдлива дія, Алергічні

реакції

Заковтування

Роз'їдлива дія, Черевний біль

Вдихання

Подразнення дихальних шляхів, Кашель, Може викликати

алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при

вдиханні.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля

Дуже токсично для водних організмів.

Продукт

Токсичність для риб

: немає даних

Токсичність для дафній та

інших водних безхребетних

: немає даних

Токсичність для водоростей

: немає даних

Компоненти

Токсичність для риб

: benzalkonium chloride

96 h LC50 Риба : 0.515 mg/l

сульфати

96 h LC50 Риба : 22.8 mg/l

спирти

96 h LC50: 15,400 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та

інших водних безхребетних

: glutaraldehyde

48 h EC50 Дафнія: 0.35 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

11 / 13

немає даних

12.3 Біонакопичувальний потенціал

немає даних

12.4 Мобільність у грунті

немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або

стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже

стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0,1% або

вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Европейськимі директивами з утилізації відходів та небезпечних

відходів.Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з

утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт

: Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків,

водних шляхів або грунту. За можливості перевага надається

рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо

рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з

місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній

станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка

: Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності

необхідно направити до затвердженої станції переробки

відходів для повторного використання або утилізації. Не

можна повторно використовувати порожні контейнери.

Європейський каталог

відходів

: 200114* - кислоти

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність

пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН №

1903

14.2 Власна транспортна

назва ООН

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(benzalkonium chloride, glutaraldehyde)

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

12 / 13

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

так

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

Повітряний транспорт

(IATA)

14.1 ООН №

1903

14.2 Власна транспортна

назва ООН

Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.

(benzalkonium chloride, glutaraldehyde)

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

так

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

Морський транспорт

(IMDG/IMO)

14.1 ООН №

1903

14.2 Власна транспортна

назва ООН

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(benzalkonium chloride, glutaraldehyde)

14.3 Класи небезпеки під

час перевезення

14.4 Пакувальна група

14.5 Екологічна небезпека

так

14.6 Особливі запобіжні

заходи для користувача

Немає

14.7 Транспортування у

великих кількостях згідно з

Додатком II конвенції

MARPOL 73/78 і кодексу

IBC

непридатне

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство,

характерні для цієї речовини або суміші

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄC щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми

Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009

"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст фраз ризику

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

DIGITgold ACTIVE

114586E

13 / 13

Займистий.

Шкідливо при заковтуванні.

Токсично при вдиханні.

R23/25

Токсично при вдиханні та при заковтуванні.

Токсично при контакті зі шкірою.

Токсично при заковтуванні.

Спричиняє опіки.

Подразнююча дія на очі.

Небезпека дуже серйозних необоротних наслідків.

Ризик серйозного ураження очей.

R42/43

Може викликати сенсибілізацію при вдиханні та контакті зі шкірою.

Дуже токсично для водних організмів.

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225

Легкозаймиста рідина та випари

H290

Може кородувати метали.

H301

Також токсично при заковтуванні.

H302

Шкідливо при заковтуванні.

H311

Токсично при контакті зі шкірою.

H314

Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.

H317

Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

H318

Викликає важке ураження очей.

H319

Викликає важке подразнення очей.

H331

Токсично при вдиханні.

H334

Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення

дихання при вдиханні.

H335

Може викликати подразнення дихальних шляхів.

H370

Викликає ураження органів.

H400

Дуже токсично для водних організмів.

Повний текст інших скорочень

Підготовлено

Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та

1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї

версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних

та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для

безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не

може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки

конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що

використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі,

якщо інакше не зазначено у тексті.

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів

Поділіться цією інформацією