Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete

Ülke: Hırvatistan

Dil: Hırvatça

Kaynak: HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

şimdi satın al

Indir Ürün özellikleri (SPC)
14-04-2022

Aktif bileşen:

amlodipinbesilat valsartan hidroklorotiazid

Mevcut itibaren:

Genepharm S.A., 18th km. Marathonos Ave., Pallini Attiki, Grčka

ATC kodu:

C09DX01

INN (International Adı):

amlodipinbesilat valsartan hidroklorotiazid

Farmasötik formu:

Filmom obložena tableta

Kompozisyon:

Urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 320 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida

Reçete türü:

na recept ponovljivi recept

Tarafından üretildi:

Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta Pharmacare Premium Ltd., Birzebbugia, Malta Genepharm S.A., Pallini Attiki, Grčka

Ürün özeti:

Pakiranje: 14 filmom obloženih tableta, u blisteru [HR-H-800929670-01]; 28 filmom obloženih tableta, u blisteru [HR-H-800929670-02]; 30 filmom obloženih tableta, u blisteru [HR-H-800929670-03]; 56 filmom obloženih tableta, u blisteru [HR-H-800929670-04]; 90 filmom obloženih tableta, u blisteru [HR-H-800929670-05]; 98 filmom obloženih tableta, u blisteru [HR-H-800929670-06] Urbroj: 381-12-01/38-22-02

Yetkilendirme tarihi:

2022-04-05

Bilgilendirme broşürü

                1
UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA BOLESNIKA
AMLODIPIN/VALSARTAN/HIDROKLOROTIAZID GENEPHARM 5 MG/160 MG/12,5 MG
FILMOM OBLOŽENE TABLETE
AMLODIPIN/VALSARTAN/HIDROKLOROTIAZID GENEPHARM 10 MG/160 MG/12,5 MG
FILMOM OBLOŽENE TABLETE
AMLODIPIN/VALSARTAN/HIDROKLOROTIAZID GENEPHARM 5 MG/160 MG/25 MG
FILMOM OBLOŽENE TABLETE
AMLODIPIN/VALSARTAN/HIDROKLOROTIAZID GENEPHARM 10 MG/160 MG/25 MG
FILMOM OBLOŽENE TABLETE
AMLODIPIN/VALSARTAN/HIDROKLOROTIAZID GENEPHARM 10 MG/320 MG/25 MG
FILMOM OBLOŽENE TABLETE
amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid
PAŽLJIVO PROČITAJTE CIJELU UPUTU PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OVAJ
LIJEK JER SADRŽI
VAMA VAŽNE PODATKE.
­
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
­
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
­
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naškoditi,
čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
­
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti
liječnika, ljekamika ili
medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije
navedena u
ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
ŠTO
SE NALAZI U OVOJ UPUTI:
1.
Što je Amlodipin/valsartan/Hidroklorotiazid Genepharm i za što se
koristi
2.
Što morate znati prije nego počnete uzimati
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid
Genepharm
3.
Kako uzimati Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.
ŠTO JE AMLODIPIN/VALSARTAN/HIDROKLOROTIAZID GENEPHARM I ZA ŠTO SE
KORISTI
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm tablete sadrže tri
djelatne tvari koje se
zovu amlodipin, valsartan i hidroklorotiazid. Sve te tvari pomažu u
kontroli povišenog krvnog
tlaka.
­
Amlodipin pripada skupini tvari koje se nazivaju "blokatori kalcijevih
kanala".
Amlodipin sprečava ulazak kalcija u stijenke krvnih žila i time
onemogućava
sužavanje krvnih žila.
­
Valsartan
pripada
skupini
tvari
koje
se
nazivaju
"antagonisti
angioten
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
SAŽETAK OPISA SVOJSTVA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 5 mg/160 mg/12,5 mg
filmom obloţene tablete
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 10 mg/160 mg/12,5 mg
filmom obloţene tablete
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 5 mg/160 mg/25 mg
filmom obloţene tablete
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 10 mg/160 mg/25 mg
filmom obloţene tablete
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 10 mg/320 mg/25 mg
filmom obloţene tablete
2.
KVALITATIVNI KVANTITATIVNI SASTAV
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 5 mg/160 mg/12,5 mg
filmom obloţene
tablete
Svaka filmom obloţena tableta sadrţi 5 mg amlodipina (u obliku
amlodipinbesilata), 160 mg
valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 10 mg/160 mg/12,5 mg
filmom obloţene
tablete
Svaka filmom obloţena tableta sadrţi 10 mg amlodipina (u obliku
amlodipinbesilata), 160
mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 5 mg/160 mg/25 mg
filmom obloţene
tablete
Svaka filmom obloţena tableta sadrţi 5 mg amlodipina (u obliku
amlodipinbesilata), 160 mg
valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 10 mg/160 mg/25 mg
filmom obloţene
tablete
Svaka filmom obloţena tableta sadrţi 10 mg amlodipina (u obliku
amlodipinbesilata), 160
mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 10 mg/320 mg/25 mg
filmom obloţene
tablete
Svaka filmom obloţena tableta sadrţi 10 mg amlodipina (u obliku
amlodipinbesilata), 320
mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obloţena tableta.
Amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid Genepharm 5 mg/160 mg/12,5 mg
filmom obloţene
tablete
H A L M E D
05 - 04 - 2022
O D O B R E N O
2
Bijele, izduţene, bikonveksne filmom obloţene tablete s utisnutom
oznakom 'LLL' na jednoj
strani i bez oznake na drugoj strani, nominalne duţine 15,3 m
                
                Belgenin tamamını okuyun