TOPACTIVE OKTO (900691)

Jamhuri ya Cheki - Kicheki - Ecolab

Nunua Sasa

Inapatikana kutoka:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Idhini idadi:
115744E

Nyaraka katika lugha zingine

Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kibulgaria 27-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kihispania 29-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kidenmaki 27-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kijerumani 26-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiestonia 27-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kigiriki 28-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiingereza 28-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kifaransa 27-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiitaliano 30-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kilatvia 28-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kilithuania 28-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kihungari 28-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiholanzi 26-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kipolandi 29-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kireno 29-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiromania 29-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kislovakia 29-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kislovenia 29-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kifinlandi 27-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiswidi 27-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kirusi 19-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kinorwe 28-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiukrania 30-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kroeshia 27-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiserbia 29-04-2022

Soma hati kamili

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

1 / 21

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Topactive OKTO

W2C7-T01F-D90U-64SG

Kód výrobku

115744E

Použití látky nebo směsi

Biocid

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

1.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Dezinfekční přípravky na plochy a povrchy. Manuální aplikace

Dezinfekční produkt. Semi-automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Distributor/držitel registrace: Ecolab GmbH

Rivergate D1/40G

Handelskai 92, A-1200 Wien Rakousko +43 1 715 2550, ext.0

office.vienna@ecolab.com

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, odštěpný závod

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

21.02.2022

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

2 / 21

KONCENTRÁT PRODUKTU

Oxidující kapaliny, Kategorie 2

H272

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Žíravost pro kůži, Kategorie 1

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice,

Kategorie 3, Dýchací systém

H335

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 2

H411

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s platnou

evropskou legislativou).

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.

Doplňkové údaje o

nebezpečí

EUH071

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy,

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.

P260

Nevdechujte aerosoly.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

3 / 21

Octová Kyselina

Peroxid vodíku

kyselina oktanová

kyselina peroxyoctová

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Hořlavé kapaliny Kategorie 3;

H226

Žíravost pro kůži Subkategorie 1A; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Žíravost pro kůži Kategorie 1A

H314 >= 90 %

Žíravost pro kůži Kategorie 1B

H314 25 - < 90 %

Dráždivost pro kůži Kategorie 2

...

Soma hati kamili

Tafuta arifu zinazohusiana na bidhaa hii

Shiriki habari hii