P3-ULTRASIL 20

Jamhuri ya Cheki - Kicheki - Ecolab

Nunua Sasa

Inapatikana kutoka:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Idhini idadi:
111089E

Nyaraka katika lugha zingine

Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kibulgaria 17-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kijerumani 16-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiestonia 17-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kigiriki 18-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kifaransa 23-11-2017
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiitaliano 20-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kilatvia 18-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kilithuania 19-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kihungari 18-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiholanzi 23-11-2017
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kipolandi 19-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiromania 19-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kislovakia 20-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kislovenia 20-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kirusi 19-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiukrania 20-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kroeshia 17-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiserbia 20-09-2021

Soma hati kamili

P3-ultrasil 20

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

P3-ultrasil 20

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Čisticí prostředek pro potravinářství. Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

111089E

Použití látky nebo

přípravku

:

Čistící přípravek

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1

Klasifikace

C; R35

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Způsobuje těžké poleptání. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Skin Corr. 1A, H314

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.

Datum vydání/Datum revize

:

1/13

13 listopadu 2012

P3-ultrasil 20

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Výstražné symboly

nebezpečnosti

:

Signální slovo

:

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Prevence

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Reakce

:

Nebezpečí

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované

části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo

lékaře.

Doplňující údaje na štítku

:

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

2.3 Další nebezpečnost

Obsahuje

:

Nevztahuje se.

hydroxid sodný

chlornan sodný

hydroxid draselný

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

hydroxid sodný

REACH #: 01-

2119457892-27

ES: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Indexové číslo: 011-002-

00-6

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

chlornan sodný

REACH #: 01-

2119488154-34

ES: 231-668-3

CAS: 7681-52-9

Indexové číslo: 017-011-

00-1

2.5-5

C; R34

N; R50

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

hydroxid draselný

REACH #: 01-

2119487136-33

ES: 215-181-3

CAS: 1310-58-3

Indexové číslo: 019-002-

00-8

Xn; R22

C; R35

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Směsi

3.2

Datum vydání/Datum revize

:

2/13

13 listopadu 2012

P3-ultrasil 20

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Expoziční limity, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny v oddíle 8.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle kterých

by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v tomto

oddíle.

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

...

Soma hati kamili

Tafuta arifu zinazohusiana na bidhaa hii

Shiriki habari hii