P3-HOROLITH OXY

Чешка - Чешки - Ecolab

Купи Сада

Доступно од:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Број ауторизације:
109248E

Документи на другим језицима

Безбедносни лист Безбедносни лист
Бугарски 24-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Немачки 16-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Естонски 24-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Грчки 25-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Француски 24-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Италијански 28-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Летонски 25-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Литвански 26-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Мађарски 25-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Пољски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Румунски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Словачки 20-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Словеначки 20-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Руски 27-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Украјински 28-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Хрватски 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Српски 20-09-2021

Прочитајте комплетан документ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-horolith OXY

109248E

1 / 17

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-horolith OXY

Kód výrobku

109248E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění povrchů

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

1.5 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

07.03.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-horolith OXY

109248E

2 / 17

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Kyselina fosforečná

Peroxid vodíku

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-horolith OXY

109248E

3 / 17

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Kyselina fosforečná

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 30 - < 50

Peroxid vodíku

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Nota B Oxidující kapaliny Kategorie 1;

H271

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

>= 2.5 - < 5

...

Прочитајте комплетан документ

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Поделите ове информације