TOPAZ MD1

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Prenos Varnostni list (SDS)
20-09-2021

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
TOPAZ MD1
116592E
1 / 20
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
TOPAZ MD1
Koda proizvoda
:
116592E
Uporaba snovi/zmesi
:
Čistilo
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
5.0 %
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Sredstvo za čiščenje s peno. Polavtomatski postopek brez
ventilacije
Večnamensko čistilo. Ročni postopek
Sredstvo za čiščenje s peno. Polavtomatski postopek z ventilacijo
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
04.10.2019
Verzija
:
2.2
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Jedko za kovine, Kategorija 1
H290
Jedkost za kožo, Podkategorija 1B
H314
Huda poškodba oči, Kategorija 1
H318
PROIZVOD - DELOVNA RAZTOPINA
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
TOPAZ MD1
116592E
2 / 20
Jedkost za kožo, Kategorija 1
H314
Huda poškodba oči, Kategorija 1
H318
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Piktogrami za nevarnost
:
Opozorilna beseda
:
Nevarno
Opozorila o nevarnosti
:
H290
Lahko je jedko za kovine.
H314
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Obvestila o nevarnosti
:
PREPREČEVANJE:
P280
Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito
za obraz.
ODZIV:
P303 + P361 + P353
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči
vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo
ali prho.
P305 + P351 + P338
PRI STIK
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list španščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list danščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list nemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list estonščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list grščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list angleščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list francoščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list italijanščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list latvijščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list litovščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list madžarščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list poljščina 27-01-2022
Varnostni list Varnostni list portugalščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list romunščina 27-01-2022
Varnostni list Varnostni list slovaščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list finščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list švedščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list ruščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list norveščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list ukrajinščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list srbščina 20-09-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov