SPITADERM (116598E)

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Prenos Varnostni list (SDS)
20-09-2021

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
SPITADERM
116598E
1 / 14
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
SPITADERM
Koda proizvoda
:
116598E
Uporaba snovi/zmesi
:
Razkužilo za roke
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
Podatkov o redčenju ni na voljo.
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
razkužilo za kožo
Biocid. Ročni postopek
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
19.07.2019
Verzija
:
2.0
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Vnetljive tekočine, Kategorija 2
H225
Draženje oči, Kategorija 2
H319
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost, Kategorija 3, Centralni živčni sistem
H336
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje, Kategorija
3
H412
2.2 ELEMENTI ETIKETE
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
SPITADERM
116598E
2 / 14
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:
Opozorilna beseda
:
Nevarno
Opozorila o nevarnosti
:
H225
Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319
Povzroča hudo draženje oči.
H336
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.
Obvestila o nevarnosti
:
PREPREČEVANJE:
P210
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
P261
Ne vdihavati meglice/hlapov.
P273
Preprečiti sproščanje v okolje.
P280
Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Ne
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list češčina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list nemščina 18-09-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom