OZONIT (910143)_ EUROPE

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Varnostni list Varnostni list (SDS)
20-09-2021

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
OZONIT
102233E
1 / 17
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
OZONIT
UFI
:
R853-458C-8009-3A46
Koda proizvoda
:
102233E
Uporaba snovi/zmesi
:
Biocid
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
Podatkov o redčenju ni na voljo.
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Pripomoček za obdelavo perila (sproščanje plinov). Avtomatski
postopek
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
18.12.2020
Verzija
:
4.2
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Oksidativne tekočine, Kategorija 2
H272
Jedko za kovine, Kategorija 1
H290
Akutna strupenost, Kategorija 4
H302
Akutna strupenost, Kategorija 4
H332
Jedkost za kožo, Kategorija 1
H314
Huda poškodba oči, Kategorija 1
H318
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
OZONIT
102233E
2 / 17
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost, Kategorija 3, Dihalni sistem
H335
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje, Kategorija
1
H410
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:
Opozorilna beseda
:
Nevarno
Opozorila o nevarnosti
:
H272
Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H290
Lahko je jedko za kovine.
H302 + H332
Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju.
H314
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410
Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi u
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list španščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list danščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list nemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list estonščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list angleščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list francoščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list italijanščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list latvijščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list litovščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list madžarščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list poljščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list romunščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list slovaščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list finščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list švedščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list ruščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list norveščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list ukrajinščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list srbščina 20-09-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom