MAXX INDUR2

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Varnostni list Varnostni list (SDS)
20-09-2021

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
MAXX INDUR2
116217E
1 / 16
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
MAXX Indur2
UFI
:
CQM4-61VM-GA0K-45HY
Koda proizvoda
:
116217E
Uporaba snovi/zmesi
:
Čistilo za tla
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
Podatkov o redčenju ni na voljo.
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Sredstvo za čiščenje tal. Ročni postopek: razprševanje in
brisanje
Sredstvo za čiščenje tal. Ročni postopek
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
16.09.2021
Verzija
:
2.3
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Ni nevarna snov ali zmes.
Pri izračunu razvrščanja so bile upoštevane posebne mejne
koncentracije.
,Razvrstitev proizvoda temelji na toksikološki oceni.
2.2 ELEMENTI ETIKETE
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
MAXX INDUR2
116217E
2 / 16
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Ni nevarna snov ali zmes.
DODATNO OZNAČEVANJE:
Izjemno označevanje
posebnih zmesi
:
Varnostni list na voljo na zahtevo.
2.3 DRUGE NEVARNOSTI
Nobena znana.
ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2 ZMESI
NEVARNE SESTAVINE
Kemijsko ime
Št. CAS
ES-št.
Št. REACH
Razvrstitev
UREDBA (ES) št. 1272/2008
Koncentracija
: [%]
heksan-1-ol, etoksiliran
31726-34-8
POLYMER
Akutna strupenost Kategorija 4; H302
Draženje kože Kategorija 2; H315
Draženje oči Kategorija 2; H319
Resne okvare oči/draženje Kategorija 2A
> 15 - 100 %
>= 3 - < 5
Di(2-etil
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list španščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list danščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list nemščina 24-01-2022
Varnostni list Varnostni list estonščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list grščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list angleščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list francoščina 24-01-2022
Varnostni list Varnostni list italijanščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list latvijščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list litovščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list madžarščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 24-01-2022
Varnostni list Varnostni list poljščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list portugalščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list romunščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list slovaščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list finščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list švedščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list ruščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list norveščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list ukrajinščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list srbščina 20-09-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov