Klercide Low Residue Quat concentrate

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Prenos Varnostni list (SDS)
27-01-2022

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT CONCENTRATE
116183E
1 / 11
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
Klercide Low Residue Quat concentrate
UFI
:
Q8VJ-GXSG-190X-K561
Koda proizvoda
:
116183E
Uporaba snovi/zmesi
:
Sredstvo za dezinfekcijo površin
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
Podatkov o redčenju ni na voljo.
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Dezinfekcijsko sredstvo za površine. Ročni postopek
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
29.10.2021
Verzija
:
2.3
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Ni nevarna snov ali zmes.
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT CONCENTRATE
116183E
2 / 11
Ni nevarna snov ali zmes.
DODATNO OZNAČEVANJE:
Izjemno označevanje
posebnih zmesi
:
Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo
zahtevo.
2.3 DRUGE NEVARNOSTI
Nobena znana.
ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2 ZMESI
Opombe
:
Ni nevarnih sestavin
ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1 OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ
Pri stiku z očmi
:
Izprati z obilo vode.
Pri stiku s kožo
:
Izprati z obilo vode.
Pri zaužitju
:
Splaknite usta. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško
pomoč.
Pri vdihavanju
:
Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.
4.2 NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI
Glej 
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list španščina 27-01-2022
Varnostni list Varnostni list češčina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list danščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list nemščina 24-01-2022
Varnostni list Varnostni list angleščina 26-01-2022
Varnostni list Varnostni list francoščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list italijanščina 26-01-2022
Varnostni list Varnostni list litovščina 26-01-2022
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 24-01-2022
Varnostni list Varnostni list poljščina 27-01-2022
Varnostni list Varnostni list slovaščina 27-01-2022
Varnostni list Varnostni list finščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list švedščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list ruščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list norveščina 26-01-2022
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 25-01-2022

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom