KLERCIDE 70 30 PHARMA ETHANOL (CLP)

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Varnostni list Varnostni list (SDS)
20-09-2021

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
KLERCIDE 70/30 PHARMA ETHANOL
116250E
1 / 13
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
Klercide 70/30 Pharma Ethanol
UFI
:
4G9M-710D-VA0Y-1F7Q
Koda proizvoda
:
116250E
Uporaba snovi/zmesi
:
Dezinfekcijsko sredstvo
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
Izdelek se prodaja pripravljen za uporabo.
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Dezinfekcijsko sredstvo za površine. Ročni postopek
Dezinfekcijsko sredstvo za površine. Ročni postopek:
razprševanje in izpiranje
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
18.09.2020
Verzija
:
2.3
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Vnetljive tekočine, Kategorija 2
H225
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
KLERCIDE 70/30 PHARMA ETHANOL
116250E
2 / 13
Piktogrami za nevarnost
:
Opozorilna beseda
:
Nevarno
Opozorila o nevarnosti
:
H225
Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Obvestila o nevarnosti
:
PREPREČEVANJE:
P210
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
2.3 DRUGE NEVARNOSTI
Nobena znana.
ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2 ZMESI
NEVARNE SESTAVINE
Kemijsko ime
Št. CAS
ES-št.
Št. REACH
Razvrstitev
UREDBA (ES) št. 1272/2008
Koncentracija:
[%]
etanol
64-17-5
200-578-6
01-2119457610-43
Vnetljive tekočine Kategorija 2; H225
Resne okvare oč
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list španščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list danščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list nemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list grščina 26-01-2022
Varnostni list Varnostni list angleščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list francoščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list italijanščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list madžarščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list poljščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list romunščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list slovaščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list finščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list švedščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list norveščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list srbščina 20-09-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom