GLASSCARE 40

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Varnostni list Varnostni list (SDS)
29-04-2022

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
GLASSCARE 40
103656E
1 / 19
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
GLASSCARE 40
Koda proizvoda
:
103656E
Uporaba snovi/zmesi
:
Sredstvo za čiščenje stekla
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
1.0 % - 3.0 %
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Večnamensko čistilo. Ročni postopek: razprševanje in brisanje
Čistilo za steklo. Ročni postopek: razprševanje in brisanje
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
25.02.2019
Verzija
:
3.0
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Vnetljive tekočine, Kategorija 3
H226
Draženje oči, Kategorija 2
H319
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost, Kategorija 3, Centralni živčni sistem
H336
PROIZVOD - DELOVNA RAZTOPINA
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
GLASSCARE 40
103656E
2 / 19
Ni nevarna snov ali zmes.
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Piktogrami za nevarnost
:
Opozorilna beseda
:
Pozor
Opozorila o nevarnosti
:
H226
Vnetljiva tekočina in hlapi.
H319
Povzroča hudo draženje oči.
H336
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Obvestila o nevarnosti
:
PREPREČEVANJE:
P210
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
P261
Ne vdihavati razpršila.
P280
Nositi zaščito za oči/ za
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list španščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list danščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list nemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list estonščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list grščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list angleščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list francoščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list italijanščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list latvijščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list madžarščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list poljščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list portugalščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list romunščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list slovaščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list finščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list švedščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list ruščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list norveščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list ukrajinščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list srbščina 19-09-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov