DIPPINGOLD BASE

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Prenos Varnostni list (SDS)
27-11-2017

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                DIPPINgold BASE
VARNOSTNI LIST
IME PROIZVODA
DIPPINGOLD BASE
V SKLADU Z UREDBO (ES) ŠT. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II (453/2010) -
EVROPA
:
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
NAVEDENE UPORABE
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
ŠIFRA PROIZVODA
:
ODSVETUJEJO SE NAČINI UPORABE
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
NACIONALNO POSVETOVALNO TELO/CENTER ZA ZASTRUPITVE
Nega živali; Ročni postopek
Nega prostorov za živali. Polavtomatski postopek
Ni znano.
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova 4
SI-2000 Maribor
Slovenija
Tel.: +386 (0)2 42 93 100
Št. faksa: +386 (0)2 42 93 152
office.maribor@ecolab.com
:
PROIZVAJALEC/ DISTRIBUTER/
UVOZNIK
114018E
UPORABA PROIZVODA
:
Sredstvo za nego v veterini
PROIZVOD JE SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO.
PROIZVAJALEC/ DISTRIBUTER/ UVOZNIK
:
ŠTEVILKA TELEFONA
Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z
osebnim
ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti
poklicati 112.
:
ŠTEVILKA TELEFONA
Tel.: +386 (0)2 42 93 100 (Uradne ure ob delavnikih: 8:00 – 15:00)
VERZIJA
: 2
RAZVRSTITEV
Ni razvrščeno.
:
Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in
simptomih.
RAZVRSTITEV SKLADNO Z UREDBO (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
OPREDELITEV IZDELKA
:
Zmes
Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov R ali H.
RAZVRSTITEV V SKLADU Z DIREKTIVO 1999/45/ES [DSD]
Proizvod ni razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo 1999/45/ES in
njenimi dopolnitvami.
2.2 ELEMENTI ETIKETE
STAVKI O NEVARNOSTI
:
PREVIDNOSTNI STAVKI
2.3 DRUGE NEVARNOSTI
Ni razvrščeno.
Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
DATUM IZDAJE/DATUM
REVIDIRANE IZDAJE
:
_1/11_
19 December 2012
_DIPPINGOLD BASE_
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
:
OSTALE NEVARNOSTI, KI
NIMAJO VPLIVA NA
RAZVRSTITEV
Ni primerno.
Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, gled
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list estonščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list grščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list latvijščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list litovščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list madžarščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list poljščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list romunščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list slovaščina 27-11-2017
Varnostni list Varnostni list ruščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list ukrajinščina 28-11-2017
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list srbščina 27-11-2017

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov