BELTCLEAN EL 99

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Varnostni list Varnostni list (SDS)
20-09-2021

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
BELTCLEAN EL 99
114806E
1 / 12
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
BeltClean EL 99
Koda proizvoda
:
114806E
Uporaba snovi/zmesi
:
Mazivo
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
Izdelek se prodaja pripravljen za uporabo.
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Večnamensko čistilo. Ročni postopek: razprševanje in brisanje
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
04.05.2017
Verzija
:
1.0
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Kronična strupenost za vodno okolje, Kategorija 3
H412
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Opozorila o nevarnosti
:
H412
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
BELTCLEAN EL 99
114806E
2 / 12
Obvestila o nevarnosti
:
PREPREČEVANJE:
P273
Preprečiti sproščanje v okolje.
2.3 DRUGE NEVARNOSTI
Nobena znana.
ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2 ZMESI
NEVARNE SESTAVINE
Kemijsko ime
Št. CAS
ES-št.
Št. REACH
RazvrstitevUREDBA (ES) št. 1272/2008
Koncentracija:
[%]
Amini, N-koko-
alkiltrimetilendi-
61791-63-7
263-195-3
01-2119958755-21
Akutna strupenost Kategorija 3; H301
Jedkost za kožo Kategorija 1B; H314
Huda poškodba oči Kategorija 1; H318
Specifična strupenost za ciljne organe -
ponavljajoča izpostavljenost Kategorija
1; H372
Akutna strupenost za vodno okolje
Kategorija 1; H400
Kronična strupenost za vodn
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list španščina 27-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list danščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list nemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list estonščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list grščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list angleščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list francoščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list italijanščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list latvijščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list litovščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list madžarščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list poljščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list portugalščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list romunščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list slovaščina 27-01-2022
Varnostni list Varnostni list finščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list švedščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list ruščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list norveščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list ukrajinščina 28-11-2017
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list srbščina 27-11-2017

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov