ASSURE PLUS

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Varnostni list Varnostni list (SDS)
20-09-2021

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
ASSURE PLUS
110715E
1 / 13
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
Assure Plus
Koda proizvoda
:
110715E
Uporaba snovi/zmesi
:
Sredstvo za namakanje
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
Podatkov o redčenju ni na voljo.
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Sredstvo za pomivanje posode. Ročni postopek
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
Ecolab d.o.o.
Vajngerlova ulica 4
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)
narocila@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+38682880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
21.03.2018
Verzija
:
1.0
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
Jedkost za kožo, Podkategorija 1A
H314
Huda poškodba oči, Kategorija 1
H318
Razvrstitev temelji izključno na pH vrednosti proizvoda (skladno z
veljavno evropsko zakonodajo).
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
ASSURE PLUS
110715E
2 / 13
Piktogrami za nevarnost
:
Opozorilna beseda
:
Nevarno
Opozorila o nevarnosti
:
H314
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Obvestila o nevarnosti
:
PREPREČEVANJE:
P280
Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito
za obraz.
ODZIV:
P303 + P361 + P353
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči
vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo
ali prho.
P305 + P351 + P338
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče,
če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P310
Takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE/zdravnika.
Nevarne ko
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list španščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list češčina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list danščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list nemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list grščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list angleščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list francoščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list italijanščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list madžarščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list poljščina 28-04-2022
Varnostni list Varnostni list portugalščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list romunščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list slovaščina 29-04-2022
Varnostni list Varnostni list finščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list švedščina 27-04-2022
Varnostni list Varnostni list ruščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list norveščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 17-09-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov