03-CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER (EU)

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: Ecolab

Prenos Varnostni list (SDS)
23-11-2017

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
1 / 15
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA
Ime proizvoda
:
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
Koda proizvoda
:
916838-03
Uporaba snovi/zmesi
:
Sredstvo za razmaščevanje
Vrsta snovi
:
Zmes
SAMO ZA POKLICNE UPORABNIKE.
Podatki o redčenju izdelka
:
50.0 %
1.2 POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE
UPORABE
Identifikacija uporabe
:
Čistilo za pečice/ražnje. Ročni postopek
Priporočene omejitve
uporabe
:
Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.
1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA
Družba
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Belgija +32 13 67 06 91 (Belgija)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
Telefonska številka za nujne
primere
:
+32 13 67 06 91 (Belgija)
Telefonska številka Centra
za zastrupitve
:
112
Datum sestavitve/Revizije
:
27.03.2015
Verzija
:
1.0
ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI
2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
RAZVRSTITEV (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Draženje oči, Kategorija 2
H319
PROIZVOD - DELOVNA RAZTOPINA
Ni nevarna snov ali zmes.
RAZVRSTITEV (67/548/EGS, 1999/45/ES)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Xi; DRAŽILNO
R36
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
CHARGE HEAVY DUTY DEGREASER
916838-03
2 / 15
Razvrstitev proizvoda temelji na toksikološki oceni.
PROIZVOD - DELOVNA RAZTOPINA
Ni nevarna snov ali zmes.
Popolno besedilo stavkov 'R' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju
16.
Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16.
poglavje.
2.2 ELEMENTI ETIKETE
ETIKETIRANJE (UREDBA (ES) ŠT. 1272/2008)
PROIZVOD - ORIGINALNA VSEBINA
Piktogrami za nevarnost
:
Opozorilna beseda
:
Pozor
Opozorila o nevarnosti
:
H319
Povzroča hudo draženje oči.
Obvestila o nevarnosti
:
PREPREČEVANJE:
P280
Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.
PROIZVOD - DELOVNA RAZTOPINA
Ni nevarna snov ali zmes.
DODATNO OZNAČEVANJE:
PROIZVOD - 
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list bolgarščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list španščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list danščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list nemščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list estonščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list grščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list angleščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list francoščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list italijanščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list latvijščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list litovščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list madžarščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list nizozemščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list poljščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list portugalščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list romunščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list slovaščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list finščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list ruščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list norveščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list ukrajinščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list srbščina 23-11-2017

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom