P3-PREVAFOAM DUO (CLP)

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-11-2017

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č.
1907/2006
P3-PREVAFOAM DUO
116110E
1 / 15
ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU
1.1 IDENTIFIKÁTOR PRODUKTU
Názov výrobku
:
P3-prevafoam DUO
Kód výrobku
:
116110E
Použitie látky/zmesi
:
Odpeňovač
Druh látky
:
Zmes
LEN NA ODBORNÉ POUŽITIE.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 RELEVANTNÉ IDENTIFIKOVANÉ POUŽITIA LÁTKY ALEBO ZMESI A
POUŽITIA, KTORÉ SA NEODPORÚČAJÚ
Identifikované použitia
:
Odpeňovací prostriedok. Automatizované použitie
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO
Núdzové telefónne číslo
:
02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
03.12.2015
Verzia
:
1.5
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO ZMESI
KLASIFIKÁCIA (NARIADENIE (ES) Č. 1272/2008)
Horľavé kvapaliny, Kategória 3
H226
Vážne poškodenie očí, Kategória 1
H318
KLASIFIKÁCIA (67/548/EHS, 1999/45/ES)
Xi; DRÁŽDIVÝ
R41
Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
P3-PREVAFOAM DUO
116110E
2 / 15
2.2 PRVKY OZNAČOVANIA
OZNAČOVANIE (NARIADENIE (ES) Č. 1272/2008)
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:
Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie
:
H226
Horľavá kvapalina a pary.
H318
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenie
:
PREVENCIA:
P210
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich
povrchov, iskier, otvoreného ohňa. Nefajčite.
P280
Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.
ODOZVA:
P305 + P351 + P338
PO ZASIAHNUTÍ
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 28-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 27-11-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov