P3-MIP

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-11-2017

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č.
1907/2006
P3-mip
106474E
1 / 12
ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
P3-mip
Kód výrobku
:
106474E
Použitie látky/zmesi
:
Čistiaci prostriedok
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Čistiaci prostriedok pre oblasť spracovanie potravín. CIP proces
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnost
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
10.07.2014
Verzia
:
1.0
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Žieravosť kože , Kategória 1A H314
Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES)
C; ŽIERAVÝ R35
Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
2.2 Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
P3-mip
106474E
2 / 12
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:
Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie
:
H314
Spôsobuje vážne poleptanie kože a
poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenie
:
Prevencia:
P280
Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/
ochranné okuliare/ ochranu tváre.
Opatrenia:
P303 + P361 + P353
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo
vlasmi): Odstráňte/ vyzlečte všetky
kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď
opláchnite vodou/ sp
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 27-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 28-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 27-11-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom