LARGOCILIN 250 mg/5 mL prašak za oralni rastvor

Krajina: Bosna a Hercegovina

Jazyk: chorvátčina

Zdroj: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kúpte ho teraz

Stiahnuť Príbalový leták (PIL)
30-09-2022

Aktívna zložka:

fenoksimetilpenicilin

Dostupné z:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

ATC kód:

J01CE02

INN (Medzinárodný Name):

fenoksimetilpenicilin

Dávkovanie:

250 mg/5 mL

Forma lieku:

prašak za oralni rastvor

Zloženie:

5 mL oralnog rastvora sadrži 250 mg fenoksimetilpenicilina (što odgovara 277,18 mg fenoksimetilpenicilinkalijuma).

Počet v balení:

1 HDPE bočica od 100 ml sa praškom za oralni rastvor i kašičica za doziranje, u kutiji

Typ predpisu:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Výrobca:

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Banja Luka

Stav Autorizácia:

Važeći

Dátum Autorizácia:

2022-09-30

Príbalový leták

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
LARGOCILIN
250 mg/5 ml
prašak za oralni rastvor
fenoksimetilpenicilin
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo prije nego što poČnete da uzimate
ovaj lijek, jer ono sadrži informacije koje su
važne za Vas.
__
Uputstvo sačuvajte. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.
__
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
__
Ovaj lijek je propisan samo Vama i ne smijete ga davati drugima. Može
da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.
__
Ako Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo
koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite
odjeljak 4.
U ovom uputstvu proČitaĆete:
1.
Šta je lijek Largocilin i čemu je namijenjen
2.
Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Largocilin
3.
Kako se uzima lijek Largocilin
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati lijek Largocilin
6.
Sadržaj pakovanja i ostale informacije
1. Šta je lijek Largocilin i Čemu je namijenjen
Lijek Largocilin je prašak za oralni rastvor koji će Vam farmaceut
pripremiti dodavanjem vode u bočicu s
praškom. Dozu lijeka će odrediti Vaš ljekar.
Fenoksimetilpenicilin-kalijum, aktivna supstanca lijeka Largocilin, je
antibiotik koji pripada grupi lijekova koji
se zovu penicilini i koji se koriste za ubijanje bakterija koje
izazivaju infekcije u Vašem organizmu.
Lijek Largocilin se koristi za:
-
liječenje bakterijskih infekcija uha, grla, disajnih puteva, kože i
mekog tkiva;
-
sprečavanje ponovnog nastanka reumatske groznice (zapaljenska bolest
koja nastaje kao posljedica
streptokokne infekcije) ili horeje (oboljenje nervnog sistema koje se
manifestuje pojavom nevoljnih
pokreta, može nastati kao posljedica streptokokne infekcije).
Lijek Largocilin se koristi u profilaksi:
-
infekcija izazvana pneumokokama (npr. kod pacijenata bez slezine
[asplenija] i kod pacijenata sa
bolešću srpastih ćelija [kada tijelo produkuje crvena krvna zrnca
neuobičajenog oblika, što dovodi d
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. IME LIJEKA
LARGOCILIN
250 mg/5 ml
prašak za oralni rastvor
fenoksimetilpenicilin
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
5 ml oralnog rastvora sadrži 250 mg fenoksimetilpenicilina (u obliku
fenoksimetilpenicilin-kalijuma).
Pomoćne supstance s potvrđenim dejstvom:
5 ml oralnog rastvora sadrži 2550 mg saharoze.
5 ml oralnog rastvora sadrži 2,4 mg azo boje
Spectracol ponceau
4R (E 124).
5 ml oralnog rastvora sadrži 0,71 mmol (27,83 mg) kalijuma.
Za listu svih pomoćnih supstanci vidjeti odjeljak 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Prašak za oralni rastvor.
Svijetloružičasti prašak sa mirisom na jagodu. Nakon rekonstitucije
dobija se bistar ružičast rastvor.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Fenoksimetilpenicilin i fenoksimetilpenicilin-kalijum su indikovani u
terapiji blagih do umjereno teških
infekcija
uzrokovanih
mikroorganizmima
čija
je
osjetljivost
na
penicilin
u
rasponu
njegovih
koncentracija u serumu koje se postižu odgovarajućim režimom
doziranja.
Fenoksimetilpenicilin je indikovan u profilaksi:
-
pneumokoknih infekcija (npr. kod pacijenata s asplenijom i bolešću
srpastih ćelija).
Napomena: težak empijem, bakterijemija, perikarditis, meningitis i
artritis tokom akutne faze bolesti ne
bi trebalo da se liječe penicilinom V.
Potrebno je uzeti u obzir zvanične smjernice o pravilnoj upotrebi
antibakterijskih lijekova.
Sljedeće infekcije obično reaguju na odgovarajuće doze lijeka:
-
streptokokne
infekcije
(bez
bakterijemije):
blage
do
umjerene
infekcije
gornjeg
dijela
respiratornog trakta, šarlah i blagi erizipel;
-
pneumokokne infekcije: blage do umjereno teške infekcije
respiratornog trakta;
-
stafilokokne infekcije osjetljive na penicilin: blage infekcije kože
i mekih tkiva;
-
fuzospirohetoza
(
Vincentov
gingivitis
i
faringitis):
blage
do
umjereno
teške
infekcije
orofarinksa obično reaguju na terapiju penicilinom za peroralnu
primjenu.
Profilaktička primjena: profilaksa penicilinom za peroralnu primjenu
je pokazala efikasnost u prevenciji
re
                
                Prečítajte si celý dokument