GLUCOPHAGE 1000 mg/1 tableta film tableta

Krajina: Bosna a Hercegovina

Jazyk: chorvátčina

Zdroj: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kúpte ho teraz

Stiahnuť Príbalový leták (PIL)
11-03-2022

Aktívna zložka:

metformin

Dostupné z:

GLOSARIJ CD D.O.O. SARAJEVO

ATC kód:

A10BA02

INN (Medzinárodný Name):

metformin

Dávkovanie:

1000 mg/1 tableta

Forma lieku:

film tableta

Zloženie:

1 film tableta sadrži: 1000 mg metforminhidrohlorida

Počet v balení:

60 film tableta (4 PVC/Al blistera po 15 film tableta) u kutiji

Typ predpisu:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Výrobca:

MERCK HEALTHCARE KGaA

Stav Autorizácia:

Važeći

Dátum Autorizácia:

2021-03-17

Príbalový leták

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Glucophage 1000 mg film tablete
metformin -hidrohlorid
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo, prije nego što poČnete da
koristite ovaj lijek jer ono sadrži važne
informacije za Vas.
-
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
-
Ovaj lijek propisuje se samo Vama i ne smijete ga davati drugima.
Drugima ova lijek može škoditi,
čak i kada imaju iste znakove bolesti kao i Vi.
Ukoliko
neko
neželjeno
dejstvo
postane
ozbiljno
ili
primijetite
neko
neželjeno
dejstvo
koje
nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog
ljekara ili farmaceuta. Vidjeti
odjeljak 4.
U ovom uputstvu Ćete proČitati:
1.
Šta je lijek Glucophage i čemu je namijenjen
2.
Šta trebate znati prije nego što uzmete lijek Glucophage
3.
Kako se upotrebljava lijek Glucophage
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati lijek Glucophage
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE LIJEK Glucophage I ČEMU JE NAMIJENJEN
Šta je lijek Glucophage?
Glucophage sadrži metformin, lijek koji se koristi u terapiji
dijabetesa. Pripada grupi lijekova koji se
zovu bigvanidi.
Glucophage pomaže da se nivo glukoze u Vašoj krvi dovede što je
moguće bliže normalnom nivou.
Insulin je hormon koga proizvodi pankreas koji omogućava organizmu da
preuzima glukozu (šećer) iz
krvi. Vaše tijelo koristi glukozu za stvaranje energije ili ga čuva
za buduću upotrebu.
Ako imate dijabetes, Vaš pankreas ne proizvodi dovoljno insulina ili
Vaše tijelo nije u stanju da pravilno
koristi insulin koji proizvodi. Ovo dovodi do visokog nivoa glukoze u
Vašoj krvi. Glucophage pomaže
da se nivo glukoze u Vašoj krvi dovede što je moguće bliže
normalnom nivou.
Ako ste gojazna odrasla osoba, uzimanje lijeka Glucophage tokom dužeg
perioda također pomaže da
se smanji rizik od komplikacija vezanih za dijabetes. Upotreba lijeka
Glucophage je povezana sa
stabilnom tjelesnom masom ili neznatnim smanjenjem tjelesne mase.
Kada se lijek Glucophage kori
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
IME LIJEKA, INTERNACIONALNO NEZAŠTIĆENO IME LIJEKA (INN)
Glucophage 1000 mg, film tablete
metformin
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna film tableta sadrži 1000 mg metformin- hidrohlorida što
odgovara 780 mg metformina (baze).
Za listu ekscipijenasa vidjeti odjeljak 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Film tableta
Bijele, okrugle, bikonveksne film tablete, sa podionom crtom na obje
strane i ugraviranim „1000“
na jednoj
strani.
Tableta se može podijeliti na dvije jednake
polovine.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Terapija dijabetes melitusa tip 2, pogotovo kod gojaznih pacijenata
kod kojih dijetetski režim i vježba
ne daju adekvatnu kontrolu glikemije.

Kod odraslih Glucophage se može koristiti kao monoterapija ili u
kombinaciji sa drugim oralnim
antidijabeticima ili sa insulinom.

Kod
djece
preko
10
godina
starosti
i
adolescenata
Glucophage
se
može
koristiti
kao
monoterapija ili u kombinaciji sa insulinom.
Pokazalo se da je kod odraslih gojaznih pacijenata sa dijabetes
melitusom tip 2 koji su koristili
metformin kao terapiju prvog izbora, nakon što dijetetski režim nije
dao rezultata, došlo do redukcije
dijabetskih komplikacija (vidjeti odjeljak 5.1.).
4.2. Doziranje i naČin primjene
Odrasli sa normalnom renalnom funkcijom (GFR≥90 mL/min) :
Monoterapija i kombinacija sa drugim oralnim antidijabeticima:
Uobičajena početna doza je 500mg ili 850mg metformin hidrohlorida 2
do 3 puta dnevno koja se uzima
za vrijeme ili poslije obroka. Nakon 10 do 15 dana dozu treba
prilagoditi na osnovu izmjerenih
vrijednosti nivoa šećera u krvi. Postepeno povećavanje doze može
poboljšati gastrointestinalnu
podnošljivost. Maksimalna doza metformin-hidrohlorida koja se
preporučuje je 3 g dnevno, uzeta u tri
pojedinačne doze.
Ukoliko se namjerava prelazak sa jednog oralnog antidijabetika na
drugi: prekinuti sa upotrebom lijeka
koji je trenutno u upotrebi i započeti sa prethodno navedenim dozama
metformina.
Kombinacija sa insulinom:
Metformin i insulin 
                
                Prečítajte si celý dokument