Filgrastim Hexal

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

filgrastím

Dostupné z:

Hexal AG

ATC kód:

L03AA02

INN (Medzinárodný Name):

filgrastim

Terapeutické skupiny:

Immunostimulants,

Terapeutické oblasti:

Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer

Terapeutické indikácie:

Redukcia trvania neutropenia a výskyt horúčkovitým neutropenia u pacientov liečených so sídlom cytotoxické chemoterapia pre malignancy (s výnimkou chronická myeloidná leukémia a myelodysplastic syndrómov) a redukcia trvania neutropenia u pacientov podstupujúcich myeloablative terapia nasleduje kostnej drene transplantáciu považované za zvýšené riziko dlhotrvajúce závažné neutropenia. Bezpečnosť a účinnosť filgrastimu sú podobné u dospelých a detí, ktoré dostávajú cytotoxickú chemoterapiu. Mobilizácia periférneho krvného predok buniek (PBPCs). U detí a dospelých s ťažkým vrodené, cyklických, alebo idiopatickou neutropenia s absolútnou neutrofilnom count (ANC) ≤ 0. 5 x 109/l a históriu závažné alebo opakujúce sa infekcie, dlhodobé podávanie filgrastim je uvedené na zvýšenie neutrofilnom počíta a znížiť výskyt a trvanie infekcie-udalosti súvisiace. Liečba perzistentnej neutropenia (ANC ≤ 0. 5 x 109/l), a histórie závažné alebo opakujúce sa infekcie, dlhodobé podávanie filgrastim je uvedené na zvýšenie neutrofiln

Prehľad produktov:

Revision: 20

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-02-06

Príbalový leták

                
34
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
35
Písomná informácia pre používateľa
Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej
striekačke
Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej
striekačke
filgrastim
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.
Čo je Filgrastim HEXAL a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Filgrastim HEXAL
3.
Ako používať Filgrastim HEXAL
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Filgrastim HEXAL
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Filgrastim HEXAL a na čo sa používa
Filgrastim HEXAL je rastový faktor bielych krviniek (faktor stimulujúci kolónie granulocytov) a patrí
do skupiny bielkovín nazývaných cytokíny. Rastové faktory sú bielkoviny, ktoré sa vytvárajú
prirodzene v tele, možno ich však vyrábať aj biotechnologicky pre použitie ako liek. Filgrastim
HEXAL stimuluje kostnú dreň, aby tvorila viacej bielych krviniek.
K zníženiu počtu bielych krviniek (neutropénia) môže dôjsť z viacerých dôvodov a znižuje schopnosť
tela bojovať s infekciou. Filgrastim HEXAL stimuluje kostnú dreň, aby rýchlo tvorila nové biele
krvin
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Každý ml roztoku obsahuje 60 miliónov jednotiek (MU) (čo zodpovedá 600 mikrogramom [μg])
filgrastimu*.
Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 MU (čo zodpovedá 300 µg) filgrastimu v 0,5 ml.
Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Každý ml roztoku obsahuje 96 miliónov jednotiek (MU) (čo zodpovedá 960 mikrogramom [μg])
filgrastimu*.
Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 48 MU (čo zodpovedá 480 µg) filgrastimu v 0,5 ml.
* rekombinantný ľudský metionylový faktor stimulujúci kolónie granulocytov (G-CSF) produkovaný
v
E. coli technológiou rekombinantnej DNA.
Pomocná látka so známym účinkom
Každý ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu (E420).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke (na injekciu alebo infúziu)
Číry, bezfarebný až slabo žltkastý roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
-
Skrátenie trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej neutropénie u pacientov s nariadenou
cytotoxickou chemoterapiou kvôli malígnemu nádorovému ochoreniu (s výnimkou chronickej
myeloidnej leukémie a myelodysplastických syndrómov) a skrátenie trvania neutropénie
u pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu pred transplantáciou kostnej drene,
u ktorých sa predpokladá zvýšené riziko dlhotrvajúcej závažnej neutropénie.
U dospelých a detí, ktorí dostávajú cytotoxickú chemoterapiu, je bezpečnosť a účinnosť
filgrastimu podobná.
-
Mobilizácia progenitorových
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták čeština 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták poľština 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 17-02-2009
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 12-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 12-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 12-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 12-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 17-02-2009

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov