Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

clopidogrel (as hydrobromide)

Dostupné z:

Teva Pharma B.V. 

ATC kód:

B01AC04

INN (Medzinárodný Name):

clopidogrel

Terapeutické skupiny:

Antitrombotické činidlá

Terapeutické oblasti:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Terapeutické indikácie:

Prevencia atherothrombotic eventsClopidogrel je uvedená v:u dospelých pacientov, ktorí trpia infarktu myokardu (od niekoľkých dní až menej ako 35 dní), ischaemic zdvih (od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo zriadené periférneho arteriálneho ochorenia;u dospelých pacientov, ktorí trpia akútneho koronárneho syndrómu: non-ST segment elevation akútneho koronárneho syndrómu (nestabilná angína pectoris alebo non-Q-vlna, infarkt myokardu), vrátane pacientov podstupujúcich stent umiestnenie týchto perkutánnej koronárnej intervencii, v kombinácii s acetylsalicylová (ASA);ST segment elevation akútnom infarkte myokardu, v kombinácii s ASA u medicínsky liečiť pacientov nárok na thrombolytic therapy. Prevencia atherothrombotic a thromboembolic udalosti v fibrilácia fibrillationIn dospelých pacientov s fibrilácia predsiení, ktorí majú aspoň jeden rizikový faktor cievnych udalosti, nie sú vhodné na liečbu s vitamínom-K antagonisty (VKA) a ktorí majú nízke riziko krvácania, klopidogrel, je indikovaná v kombinácii s ASA pre

Prehľad produktov:

Revision: 4

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2011-06-16

Príbalový leták

                35
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
36
Písomná informácia pre používateľa
Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmom obalené tablety
klopidogrel
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete
:
1.
Čo je Clopidogrel Teva Pharma B.V. a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Clopidogrel Teva Pharma B.V.
3.
Ako užívať Clopidogrel Teva Pharma B.V.
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Clopidogrel Teva Pharma B.V.
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Clopidogrel Teva Pharma B.V.a na čo sa používa
Clopidogrel Teva Pharma B.V. obsahuje klopidogrel a patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné
lieky. Clopidogrel Teva Pharma B.V. bráni zrážaniu malých častíc v krvi (“krvné doštičky”), ktoré sa
počas zrážania krvi tvoria zrazeniny a môžu spôsobiť zástavu prúdenia krvi v dôležitých oblastiach Vášho
tela vrátane srdca a mozgu.
Keď máte skôrnatené cievy (“ateroskleróza”), máte zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín vo Vašich
cievach. U dospelých Clopidogrel Teva Pharma B.V. znižuje riziko vzniku krvných zrazenín, čo znižuje
riziko závažných príhod ako je srdcový záchvat a náhla cievna mozgová pr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (vo forme hydrobromidu).
Pomocné látky so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 62,16 mg monohydrátu laktózy a 10 mg hydrogenovaného ricínového oleja.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Svetlo ružové až ružové, podlhovasté filmom obalené tablety s označením "C75" na jednej strane a na
druhej strane hladké.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Prevencia aterotrombotických príhod
Klopidogrel je indikovaný:
•
u dospelých pacientov po infarkte myokardu (časový interval začiatku liečby je od niekoľkých dní
až do 35 dní), po ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhode (časový interval začiatku liečby je
od 7 dní do 6 mesiacov) alebo s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením.
•
u dospelých pacientov s akútnym koronárnym syndrómom:
-
bez elevácie ST segmentu (nestabilná angína pektoris alebo non-Q infarkt myokardu), vrátane
pacientov podrobených zavedeniu stentu po perkutánnom koronárnom zákroku, v kombinácii
s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).
-
akútny infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu v kombinácii s ASA u farmakologicky
liečených pacientov vhodných pre trombolytickú liečbu.
Prevencia aterotrombotických a tromboembolických príhod pri atriálnej fibrilácii
U dospelých pacientov s atriálnou fibriláciou, u ktorých liečba antagonistami vitamínu K (VKA) nie je
vhodná a majú minimálne jeden rizikový faktor cievnej príhody a nízke riziko krvácania, je klopidogrel
indikovaný v kombinácii s ASA na prevenciu aterotrombotických a tromboembolických príhod vrátane
náhlej cievnej mozgovej príhody.
Ďalšie informácie pozri, prosím, časť 5.1.
4.2
Dávkovanie a 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 03-02-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 03-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 03-02-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 03-02-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom