Buccolam

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

midazolam

Dostupné z:

Laboratorios Lesvi S.L.

ATC kód:

N05CD08

INN (Medzinárodný Name):

midazolam

Terapeutické skupiny:

Psycholeptics,

Terapeutické oblasti:

epilepsie

Terapeutické indikácie:

Liečba dlhodobých, akútnych, konvulzívnych záchvatov u dojčiat, batoľatých, detí a adolescentov (od troch mesiacov do menej ako 18 rokov). Buccolam musia ich používať len rodičia / opatrovatelia, kde pacient bol diagnostikovaný majú epilepsiu. Pre deti od troch do šiestich mesiacov veku, liečba by mala byť v nemocnici nastavenie, kde monitorovanie je možné a resuscitačného vybavenia je k dispozícii.

Prehľad produktov:

Revision: 16

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-09-04

Príbalový leták

                
53
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
54
Písomná informácia pre používateľa
BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok
Pre deti vo veku od 3 mesiacov do 1 roka
BUCCOLAM 5 mg orálny roztok
Pre deti vo veku od 1 roka do 5 rokov
BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok
Pre deti vo veku od 5 rokov do 10 rokov
BUCCOLAM 10 mg orálny roztok
Pre deti vo veku od 10 rokov do 18 rokov
midazolam
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete podávať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Tento liek bol predpísaný vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako dieťa, pre ktoré bol liek predpísaný.
•
Ak sa u pacienta vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je BUCCOLAM a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako podáte BUCCOLAM
3.
Ako podať BUCCOLAM
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať BUCCOLAM
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je BUCCOLAM a na čo sa používa
BUCCOLAM obsahuje liek nazývaný midazolam. Midazolam patrí do skupiny liekov známych ako
benzodiazepíny. BUCCOLAM sa používa na zastavenie náhleho, dlhotrvajúceho záchvatu kŕčov
u dojčiat, batoliat, detí a dospievajúcich (vo veku od 3 mesiacov do 18 rokov).
U dojčiat vo veku od 3 mesiacov do 6 mesiacov sa má používať len v nemocnici, kde je možné
sledovanie a kde je k dispozícii zariadenie na resuscitáciu.
Tento liek smú používať len rodičia/opatrovatelia dieťaťa, ktorému bola diagnostikovaná epilepsia.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým,
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok
BUCCOLAM 5 mg orálny roztok
BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok
BUCCOLAM 10 mg orálny roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
BUCCOLAM 2,5 mg orálny roztok
Jedna naplnená perorálna striekačka obsahuje 2,5 mg midazolamu (vo forme hydrochloridu) v 0,5 ml
roztoku.
BUCCOLAM 5 mg orálny roztok
Jedna naplnená perorálna striekačka obsahuje 5 mg midazolamu (vo forme hydrochloridu) v 1 ml
roztoku.
BUCCOLAM 7,5 mg orálny roztok
Jedna naplnená perorálna striekačka obsahuje 7,5 mg midazolamu (vo forme hydrochloridu) v 1,5 ml
roztoku.
BUCCOLAM 10 mg orálny roztok
Jedna naplnená perorálna striekačka obsahuje 10 mg midazolamu (vo forme hydrochloridu) v 2 ml
roztoku.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Orálny roztok
Číry bezfarebný roztok
pH 2,9 až 3,7
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba dlhotrvajúcich, akútnych záchvatov kŕčov u dojčiat, batoliat, detí a dospievajúcich (vo veku od
3 mesiacov do < 18 rokov).
BUCCOLAM smú používať len rodičia/opatrovatelia pacienta, ktorému bola diagnostikovaná
epilepsia.
U detí vo veku 3-6 mesiacov sa má liečba nastaviť v nemocnici, kde je možné sledovanie a kde je
k dispozícii zariadenie na resuscitáciu. Pozri časť 4.2.
3
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Štandardné dávky sú uvedené nižšie:
Vekové rozmedzie
Dávka
Farba štítku
3 až 6 mesiacov
v nemocnici
2,5 mg
žltá
> 6 mesiacov až < 1 rok
2,5 mg
žltá
1 rok až < 5 rokov
5 mg
modrá
5 rokov až < 10 rokov
7,5 mg
purpurová
10 rokov až < 18 rokov
10 mg
oranžová
Opatrovatelia majú podať len jednorazovú dávku midazolamu. Ak záchvat neustúpi v priebehu 10
minút po podaní midazolamu, je potrebné zavolať záchrannú službu a prázdnu striekačku odovzdať
lekárovi a tak poskytnúť informácie o dávke podanej pacientovi.
Keď sa záchvaty objavia opakovane po počiatočnej 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 03-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 19-09-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 03-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 03-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 03-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 03-11-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov