SKOPRYL PLUS 20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta tableta

Țară: Bosnia și Herțegovina

Limbă: croată

Sursă: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
17-02-2023

Ingredient activ:

hidrohlorotiazid, lizinopril

Disponibil de la:

Alkaloid d.o.o. Sarajevo

Codul ATC:

C09BA03

INN (nume internaţional):

hidrohlorotiazid, lizinopril

Dozare:

20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta

Forma farmaceutică:

tableta

Compoziție:

1 tableta sadrži: 20 mg lizinoprila (u obliku lizinopril, dihidrata) i 12,5 mg hidrohlorotiazida

Unități în pachet:

30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Tip de prescriptie medicala:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Produs de:

ALKALOID AD Skopje

Statutul autorizaţiei:

Važeći

Data de autorizare:

2022-03-27

Prospect

                UPUTSTVO ZA PACIJENTA
SKOPRYL PLUS
20 mg/12,5 mg tablete
20 mg/25 mg tablete
lizinopril/hidrohlorotiazid
Prije upotrebe lijeka pažljivo pro_č_itajte ovo uputstvo, jer
sadrži informacije koje su važne za Vas.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je prepisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i
ako ima znake bolesti slične Vašima.
-
Ako primjetite bilo koje neželjeno dejstvo ili ako primjetite
neželjena djelovanja koje ovdje nisu
navedena, molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.
Uputstvo sadrži:
1.
Šta je lijek Skopryl plus i za šta se koristi
2.
Prije nego što počnete da uzimate lijek Skopryl plus
3.
Kako uzimati lijek Skopryl plus
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati lijek Skopryl plus
6.
Dodatne informacije
1. ŠTA JE LIJEK SKOPRYL PLUS I ZA ŠTA SE KORISTI
Naziv lijeka je Skopryl plus. Jedna tableta Skopryl plus sadrži
lizinopril i hidrohlorotiazid.
Lizinopril
pripada
grupi
lijekova
koji
su
nazvani
inhibitori
angiotenzin
konvertujućeg
enzima
(ACE
inhibitori). Ovaj lijek djeluje tako da pomaže u širenju krvnih
sudova pomažući da srce lakše pumpa krv
kroz sve dijelove tijela.
Hidrohlorotiazid pripada grupi lijekova poznatih kao diuretici
(tablete za mokrenje). Ovi lijekovi povećavaju
izbacivanje viška tečnosti iz organizma preko povećanja količine
urina koja se eliminiše, tako da smanjuju
količinu tečnosti u krvnim sudovima.
Lijek Skopryl plus se koristi za liječenje visokog krvnog pritiska,
koji ako se ne liječi može da poveća rizik
od srčanih oboljenja ili moždanog udara. Lijek Skopryl plus djeluje
tako da smanjuje krvni pritisak, a
samim tim smanjuje i ovaj rizik.
2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE LIJEK SKOPRYL PLUS
Nemojte uzimati lijek Skopryl plus ako:
-
ste nekada imali alergijsku reakciju na ovaj lijek (Skopryl plus) ili
na bilo koju pomoćnu supstancu ovog
lijeka (pogledati di
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
SKOPRYL PLUS
20 mg/12,5 mg tableta
20 mg/25 mg tableta
lizinopril, hidrohlorotiazid
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Skopryl plus
20 mg/12,5 mg tablete
Jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila (21,78 mg u obliku dihidrata)
i 12,5 mg hidrohlorotiazida.
Skopryl plus
20 mg/25 mg tablete
Jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila (21,78 mg u obliku dihidrata)
i 25 mg hidrohlorotiazida.
Za puni sastav pomoćnih supstanci pogledati dio 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
*
tableta
Skopryl plus
20 mg/12,5 mg tablete
Svijetloljubičaste, okrugle, bikonveksne tablete sa prelomnom crtom
na jednoj strani.
Skopryl plus
20 mg/25 mg tablete
Krem-roze, okrugle, bikonveksne tablete sa prelomnom crtom na jednoj
strani.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije
Lijek Skopryl plus je namijenjen za terapiju hipertenzije lake do
srednje jačine kod pacijenata koji su već
bili stabilizovani na posebne komponente lijeka u istim proporcijama.
4.2.
Doziranje i naČin primjene
Odrasli
Esencijalna hipertenzija: Uobičajeno doziranje je jedna tableta na
dan. Ako je potrebno, doziranje može
da se poveća na dvije tablete jednom dnevno (pogledati dijelove 4.3,
4.4, 4.5 i 4.6).
Doziranje kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom
Tiazidi nisu efikasni diuretici kod pacijenata sa renalnom
insuficijencijom i vrijednosti klirensa kreatinina
30 ml/min ili još manjeg (umjerena ili teška renalna
insuficijencija).
Skopryl plus se ne smije upotrebljavati kao inicijalna terapija kod
pacijenata sa renalnom insuficijencijom.
Kod pacijenata sa klirensom kreatinina većim od 30 ml/min i manjim od
80 ml/min, Skopryl plus se može
primijeniti, ali nakon titracije individualnih komponenata.
Preporučena početna doza lizinoprila, kod blagog zatajenja bubrega,
ako se koristi sam, je 5 do 10 mg.
Prethodna terapija diureticima
Nakon inicijalne doze tablete Skopyl plus može doći do simptomatske
hipotenzije, češće kod pacijenata
koji su izgubili dosta tečnosti i/ili so, kao rezultat prethodne
terapi
                
                Citiți documentul complet