P3-TOPAX 35 L (908858)

País: Bulgária

Língua: búlgaro

Origem: Ecolab

Compre agora

Descarregar Ficha de Segurança (SDS)
24-11-2017

Disponível em:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de Segurança

                P3-topax 35 L
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОДУКТА
P3-TOPAX 35 L
ОТГОВАРЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ (453/2010) - ЕВРОПА
:
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВАТ
ПРЕПОРЪЧАНИ УПОТРЕБИ
РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/
ПРЕДПРИЯТИЕТО
КОД НА ПРОДУКТА
:
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН
ОРГАН/ЦЕНТЪР ПО ОТРОВИ
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен процес с дегазиране
Не са известни.
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София
България
ИД Номер: 831235354
Тел: +359 (0)2 976 80 30
Факс:+359 (0)2 976 80 50
bg-office@ecolab.com
:
ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
Клиника по токсикология при МБАЛСМ
"Н.П.Пирогов" тел. 02 9154409
112985E
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
:
Основен перилен препарат
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОИЗВОДИТЕЛ/ ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
02 9768033 - достъпен само в работно време
от 9 до 18 ч
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Ficha de Segurança Ficha de Segurança tcheco 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança alemão 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança estoniano 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança grego 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança francês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança italiano 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança letão 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança lituano 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança húngaro 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança holandês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança polonês 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança romeno 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança eslovaco 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança esloveno 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança russo 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança ucraniano 28-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança croata 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sérvio 27-11-2017

Pesquisar alertas relacionados a este produto