Thiram Granuflo 80 WG

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
tiuram
Dostępny od:
Taminco BVBA Pantserschipstraat, B-9000 Gent, Królestwo Belgii
INN (International Nazwa):
tiuram
Skład:
tiuram - 80 %
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H319, H373, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-47/2010

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 191/2016d z dnia 31.03.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-47/2010 z dnia 18 .05.2010r.

Posiadacz zezwolenia:

Taminco BVBA, Pantserschipstraat 207, 9000 Gandawa, Królestwo Belgii, tel.: +32 9

254 14 11, fax: +32 9 254 14 10, e-mail : info@taminco.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,

tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka

ochrony roślin:

ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281

10 08, fax: +48 12 281 14 54.

TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10

90, fax: +48 58 676 74 89.

"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002

Suchy Las, tel.: +48 61 812 51 13, +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.

Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95

50, +48 42 650 66 95.

PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.

Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29, fax:

+48 58 552 48 31.

Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: +48 62 783 20 00, fax: +48 62 784

44 45.

THIRAM GRANUFLO 80 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

tiuram(związek z grupy ditiokarbaminianów) – 80% (800 g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R -47/2010 z dnia 18.05.2010 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr R – 129/2011d z dnia 09.05.2011 r.,

decyzją MRiRW nr R - 106/2012d z dnia 17.04.2012 r.,

decyzją MRiRW nr R-50/2013d z dnia 01.03.2013 r.,

decyzją MRiRW nr R- 259/2015d z dnia 14.04.2015 r.,

oraz decyzją MRiRW nr R-191/2016d z 31.03.2016 r.

UWAGA

Etykieta środka ochrony roślin Thiram Granuflo 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 191/2016d z dnia 31.03.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-47/2010 z dnia 18 .05.2010r.

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H 319 - Działa drażniąco na oczy.

H 373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie

powtarzane.

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH - 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

EUH - 208 Zawiera tiuram. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P 260 - Nie wdychać pyłu/mgły.

P 280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P 301+P312 - W

PRZYPADKU

POŁKNIĘCIA:

przypadku

złego

samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu

kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i jagodników

przed

chorobami

grzybowymi.

Środek

przeznaczony

stosowania

przy

użyciu

samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY SADOWNICZE

1. JABŁOŃ

parch jabłoni

Zalecana / maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo od fazy różowego pąka co 7-14 dni do

początku fazy dojrzewania owoców i nasion.

Szara pleśń

Zalecana / maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Termin stosowania: środek stosować dwukrotnie w okresie kwitnienia. Pierwszy zabieg

wykonać podczas pełni kwitnienia, kiedy 50% kwiatów jest otwartych i pierwsze płatki

zaczynają opadać. Drugi zabieg wykonać pod koniec kwitnienia, kiedy kwiaty zasychają a

większość płatków już opadła.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni

2. BRZOSKWINIA

kędzierzawość liści brzoskwini

Zalecana / maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od późnej jesieni do wczesnej wiosny

tj. od opadnięcia liści do fazy nabrzmiewania pąków co 7-14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni

3. TRUSKAWKA

szara pleśń

Etykieta środka ochrony roślin Thiram Granuflo 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 191/2016d z dnia 31.03.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-47/2010 z dnia 18 .05.2010r.

Zalecana / maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha (bez względu

na stosowaną do opryskiwania aparaturę).

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Termin stosowania: Zabiegi przeprowadzać w czasie kwitnienia truskawek. Pierwsze

opryskiwanie wykonać na początku kwitnienia, gdy 10% kwiatów jest w stadium białego

pąka, następne co 7 dni, aż do momentu, gdy z 10% kwiatów opadną płatki korony.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni

UWAGI:

1. Środek słabiej działa w niskich temperaturach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z

włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny

wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą

do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w

mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy

zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy

użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy

użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko przed wieczorem, po zakończeniu

dziennego lotu pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

Etykieta środka ochrony roślin Thiram Granuflo 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 191/2016d z dnia 31.03.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-47/2010 z dnia 18 .05.2010r.

- 25 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania wczesnego w uprawie

jabłoni i brzoskwini;

- 16 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania późnego w uprawie jabłoni i

brzoskwini;

- 2,5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania w uprawie truskawki.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka ochrony roślin

konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych

rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA

KTÓRYM

ZASTOSOWANO

ŚRODEK

MOGĄ

WEJŚĆ

LUDZIE

ORAZ

ZOSTAĆ

WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY

UPRAWNEJ (okres karencji)

jabłoń - 35 dni,

brzoskwinia – 42 dni,

truskawki – 7 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE

NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI

ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W

KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0

C-30

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Thiram Granuflo 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację