Poncho Expert

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
imidachlopryd; chlotianidyna
Dostępny od:
Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska
INN (International Nazwa):
imidachlopryd; chlotianidyna
Skład:
imidachlopryd - 375 g, chlotianidyna - 150 g
Dziedzina terapeutyczna:
Insektycyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-248/2017

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 248/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Etykieta środka ochrony roślin PONCHO EXPERT, załącznik do zezwolenia MRiRW

Posiadacz zezwolenia:

Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska; tel.: +33 472 854 947, fax:

+33 472 854 936

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03.

PONCHO EXPERT

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

chlotianidyna (związek z grupy neonikotynoidów) - 150 g/l (12,40%),

imidachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) - 375 g/l (30,99%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 248/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Uwaga

H302

H410

Dział szkodliwie po połknięciu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208

EUH401

Zawiera benzizotiazol-3(2H)-on oraz 3(2H)-izotiazolon, 5-chloro-2-methyl-, mieszaninę

z 2-methyl-3(2H)-izotiazolonem. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie

z instrukcją użycia.

P280

P301+P312

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P391

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Insektycyd w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do

stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego przeciwko

szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa układowo.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania.

Burak cukrowy

drobnica burakowa, drutowce, śmietka ćwiklanka, mszyca trzmielinowo-burakowa.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 66,6 ml na 1 jednostkę siewną (100

tys. nasion)

Liczba zabiegów: 1

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 248/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Etykieta środka ochrony roślin PONCHO EXPERT, załącznik do zezwolenia MRiRW

mszyce wektory chorób wirusowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 133,3 ml na 1 jednostkę siewną (100

tys. nasion)

Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów na daną partię nasion: 1

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,

OKRESY

KARENCJI

SZCZEGÓLNE

WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Środek przeznaczony jest do zaprawiania nasion buraka cukrowego przez profesjonalne podmioty,

spełniające wymagania ESTA.

Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Bayer.

Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele

konsumpcyjne.

Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej

wilgotności.

Nie stosować do zaprawiania rodów hodowlanych.

Zaprawione

nasiona

dosuszeniu

przechowywać

grubych

papierowych

foliowych,

oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze wentylowanych

pomieszczeniach.

Nie przechowywać razem z żywnością i paszą.

W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić ich siłę kiełkowania.

Maksymalna norma wysiewu dla nasion buraka cukrowego zaprawionego środkiem wynosi 1,3

jednostki siewnej na 1 ha (1 jednostka siewna = 100 tys. nasion).

Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:

siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili

dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika,

nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem siewników wyposażonych w dyfuzory,

których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie

elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy

powierzchni gleby,

nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu,

w celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków zaprawione nasiona muszą być całkowicie

przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach

rzędów,

zebrać przypadkowo rozsypane nasiona,

przypadku

przechowywania

zaprawionych

nasion,

przed

siewem

sprawdzić

siłę

kiełkowania, zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich na

paszę i na cele konsumpcyjne.

Środek

zawiera

dwie

substancje

czynne:

chotianidyna

imidachlopryd,

które

należą

grupy

neonikotynoidów, związków które są anatognistami receptorów nikotynowych acetylocholiny (wg

IRAC grupa 4A).

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 248/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Etykieta środka ochrony roślin PONCHO EXPERT, załącznik do zezwolenia MRiRW

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka

cukrowego.

Zabieg

zaprawiania

powinien

zostać wykonany

sposób

wykluczający

możliwość

wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

Resztki zawiesiny oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki należy:

jeżeli jest to możliwe, zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków

ochrony roślin w trakcie przygotowywania zaprawy oraz w trakcie zaprawiania. Podczas czyszczenia

sprzętu chronić dodatkowo drogi oddechowe.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu

wód

powierzchniowych.

Unikać

zanieczyszczania

wód

poprzez

rowy

odwadniające

gospodarstw i dróg.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

w temperaturze 0

C - 30

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów

Niewykorzystany

środek

przekazać

podmiotu

uprawnionego

odbierania

odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione

opakowania

środku

zwrócić

sprzedawcy

środków

ochrony

roślin

będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub

lekarzem.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 248/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Etykieta środka ochrony roślin PONCHO EXPERT, załącznik do zezwolenia MRiRW

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację