Sirupus Plantaginis Plantagen 12 cz Ekstraktu z Babki Lancetowatej

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sirupus Plantaginis Plantagen 12 cz Ekstraktu z Babki Lancetowatej 1,5 g/10 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 1,5 g/10 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sirupus Plantaginis Plantagen 12 cz Ekstraktu z Babki Lancetowatej 1,5 g/10 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 125 g, 5909990744312, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07443
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SIRUPUS PLANTAGINIS PLANTAGEN 12 CZ EKSTRAKTU Z BABKI LANCETOWATEJ

1,5 g/10ml, syrop

Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej i w jakim

celu się go stosuje

Informacje

ważne

przed

zastosowaniem

leku

Sirupus

Plantaginis

PLANTAGEN

12 cz

ekstraktu z babki lancetowatej

Jak stosować Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej i w

jakim celu się go stosuje

Lek jest syropem ziołowym, zawierającym jako substancję czynną płynny wyciąg z liścia babki

lancetowatej. Lek działa łagodnie przeciwzapalnie na błony śluzowe jamy ustnej i gardła. Łagodzi

podrażnienia i zmniejsza przekrwienie błon śluzowych. Wyciąg z liścia babki lancetowatej wykazuje

słabe działanie przeciwbakteryjne i ściągające. Wyciąg zawiera glikozydy irydoidowe, jak aukubina i

katalpol oraz garbniki.

Produkt

przeznaczony

jest

tradycyjnego

stosowania

wymienionych

wskazaniach

jego

skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Syrop wskazany jest do stosowania tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych oraz

zmianach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, wystąpiła duszność, gorączka

lub ropna wydzielina, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz

ekstraktu z babki lancetowatej

Kiedy nie stosować leku Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki

lancetowatej:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na babkę lancetowatą lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki

lancetowatej należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując ten lek:

jeśli u pacjenta występuje cukrzyca,

jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby,

jeśli pacjent choruje na padaczkę,

jeśli

pacjenta

wystąpi

duszność,

gorączka

ropna

wydzielina

należy

niezwłocznie

powiadomić lekarza.

Dzieci

Nie stosować tego leku u dzieci poniżej 6. roku życia.

Inne leki i Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach,

które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na zawartość etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet w ciąży i karmiących

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaleca się stosowania przez osoby prowadzące pojazdy i obsługujące maszyny. Etanol zawarty w

preparacie może zostać wykryty przez urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.

Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej zawiera sacharozę i

etanol (alkohol).

7,5 ml syropu zawiera 5,6 g sacharozy, 10 ml syropu zawiera 7,5 g sacharozy, 15 ml syropu zawiera

11,25 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli stwierdzono wcześniej u

pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

Lek zawiera nie więcej niż 7% v/v etanolu, tzn.:

do 563 mg na dawkę 7,5 ml, co jest równoważne 16 ml piwa, 6 ml wina na dawkę;

do 750 mg na dawkę 10 ml, co jest równoważne 21 ml piwa, 8 ml wina na dawkę;

do 1125 mg na dawkę 15 ml, co jest równoważne 31 ml piwa, 12 ml wina na dawkę.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet

ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z

chorobą wątroby lub z padaczką.

3.

Jak stosować Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie. Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

Dawkowanie

Dzieci od 6. roku życia do 10. roku życia: 7,5 ml 5 razy na dobę

Dzieci od 10. roku życia do 12. roku życia: 10 ml 4 razy na dobę.

Młodzież od 13. roku życia i dorośli: 10-15 ml 5 razy na dobę.

Dzieci poniżej 6 roku życia: Nie stosować.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz

ekstraktu z babki lancetowatej

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania tego leku.

Zgodnie z przyjętą praktyką, w razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki

lancetowatej

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki

lancetowatej

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie są znane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki

lancetowatej

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze nie wyższej niż 25

C. Chronić od światła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej

- Substancją czynną leku jest płynny ekstrakt z liścia babki lancetowatej. 100 g leku zawiera 12 g

wyciągu płynnego z Plantago lanceolata L., folium (liścia babki lancetowatej) (1:2,0). Ekstrahent:

etanol 60% (v/v).

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, kwas cytrynowy, aromat waniliowy B

glikolowy, aromat malinowy B glikolowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Sirupus Plantaginis PLANTAGEN 12 cz ekstraktu z babki lancetowatej i co

zawiera opakowanie

Syrop barwy brunatnej do ciemno-brunatnej, klarowny lub lekko opalizujący o swoistym zapachu.

Opakowanie stanowi butelka ze szkła brunatnego lub brązowego politereftalanu etylenu (PET) z

zakrętką, zawierająca 125 g syropu, umieszczona w kartonowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta i

miarką do podawania leku .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. + 48 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: