Esbriet

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Esbriet
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Esbriet
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki immunosupresyjne
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Idiopatyczne włóknienie płuc
 • Wskazania:
 • Produkt Esbriet jest wskazany u dorosłych w leczeniu łagodnego do umiarkowanego idiopatycznego zwłóknienia płuc.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 22

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002154
 • Data autoryzacji:
 • 27-02-2011
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002154
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 19-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/160867/2017

EMEA/H/C/002154

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Esbriet

pirfenidon

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Esbriet. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie

produktu Esbriet do obrotu, oraz zaleceń w sprawie jego stosowania.

Co to jest produkt Esbriet i w jakim celu się go stosuje?

Esbriet jest lekiem stosowanym w leczeniu łagodnej do umiarkowanej postaci idiopatycznego

włóknienia płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) u osób dorosłych. Idiopatyczne włóknienie

płuc to choroba przewlekła, w przebiegu której dochodzi do stałego wytwarzania w płucach twardej

tkanki włóknistej, co jest przyczyną przewlekłego kaszlu, częstych zakażeń płuc i ciężkiej duszności.

Określenie „idiopatyczne” oznacza, że przyczyna choroby jest nieznana.

Ze względu na małą liczbę pacjentów z IPF choroba ta jest uważana za rzadko występującą, zatem w

dniu 16 listopada 2004 r. produkt Esbriet uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).

Lek zawiera substancję czynną pirfenidon.

Jak stosować produkt Esbriet?

Esbriet jest dostępny w postaci kapsułek (267 mg) i tabletek (267, 534 i 801 mg) przyjmowanych

podczas posiłków. Dawkę produktu Esbriet zwiększa się stopniowo, rozpoczynając od przyjmowania

267 mg trzy razy na dobę w pierwszym tygodniu, następnie 534 mg trzy razy na dobę w drugim

tygodniu, zaś od trzeciego tygodnia przyjmuje się 801 mg trzy razy na dobę.

Pacjenci, u których występują działania niepożądane takie jak zaburzenia żołądkowe, reakcje skórne

nadwrażliwości na światło lub znaczne zmiany poziomu enzymów wątrobowych mogą wymagać co

najmniej okresowego zmniejszenia dawki.

Esbriet

EMA/160867/2017

Strona 2/3

Lek Esbriet jest dostępny wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować

lekarz doświadczony w rozpoznawaniu i leczeniu IPF. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla

pacjenta.

Jak działa produkt Esbriet?

Mechanizm działania pirfenidonu, substancji czynnej produktu Esbriet, nie jest w pełni poznany, ale

wykazano, że zmniejsza on wytwarzane fibroblastów i innych substancji biorących udział w

wytwarzaniu tkanki włóknistej w procesie naprawczym tkanek, dzięki czemu spowalnia postęp choroby

u pacjentów z IPF.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Esbriet zaobserwowano w

badaniach?

W dwóch badaniach głównych z udziałem łącznie 779 pacjentów z IPF wykazano, że Esbriet jest

skuteczniejszy niż placebo (leczenie pozorowane) w spowalnianiu pogarszania się czynności płuc. W

pierwszym badaniu porównano także dwie różne dawki leku Esbriet (399 mg i 801 mg przyjmowane

trzy razy na dobę). W obu badaniach głównym kryterium oceny skuteczności była zmiana w czynności

płuc u pacjentów po 72 tygodniach leczenia określana na podstawie pomiaru natężonej pojemności

życiowej (ang. forced vital capacity, FVC). FVC to maksymalna ilość powietrza, jaką pacjent jest w

stanie uwolnić przy maksymalnym wysiłku po wzięciu głębokiego wdechu. Parametr ten zmniejsza się

wraz z postępem choroby.

W pierwszym badaniu po 72 tygodniach leczenia u pacjentów przyjmujących produkt Esbriet doszło do

mniejszej redukcji FVC niż u chorych otrzymujących placebo. W pierwszym badaniu wykazano też, że

produkt Esbriet był skuteczniejszy w wyższej dawce. Na podstawie wyników dotyczących stosowania

wyższej dawki w pierwszym badaniu oraz wyników drugiego badania (w którym stosowano taką samą

wyższą dawkę) wykazano, że średnie zmniejszenie FVC u pacjentów przyjmujących Esbriet wyniosło

8,5% w porównaniu z 11% u pacjentów otrzymujących placebo.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Esbriet?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Esbriet obserwowane w

badaniach klinicznych to: nudności (uczucie mdłości), wysypka, zmęczenie, biegunka, niestrawność

(zgaga), utrata apetytu, ból głowy i reakcje nadwrażliwości na światło (reakcje skórne przypominające

oparzenia słoneczne po ekspozycji na światło). Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze

stosowaniem leku Esbriet znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Esbriet nie wolno stosować u pacjentów przyjmujących już fluwoksaminę (lek stosowany w

leczeniu depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych) ani u pacjentów z poważnymi schorzeniami

wątroby lub nerek. Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Esbriet?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji stwierdził, iż wykazano w

oparciu o pomiar FVC, że Esbriet spowalnia postęp IPF, nie stanowiąc poważnego zagrożenia dla

pacjentów. Komitet zwrócił również uwagę na brak alternatywnych metod leczenia. Dlatego też CHMP

uznał, że korzyści ze stosowania produktu Esbriet przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia

na dopuszczenie produktu do obrotu.

Esbriet

EMA/160867/2017

Strona 3/3

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Esbriet?

Firma wytwarzająca produkt Esbriet prowadzi badanie bezpieczeństwa po wprowadzeniu leku do obrotu

w celu zebrania dodatkowych danych dotyczących pacjentów stosujących Esbriet i możliwych działań

niepożądanych. Firma musi także zapewnić dostęp do materiałów informacyjnych zawierających dane

dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do czynności wątroby i reakcji nadwrażliwości na światło

wszystkim lekarzom, którzy będą przepisywać Esbriet.

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Esbriet w charakterystyce produktu

leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla

personelu medycznego i pacjentów.

Inne informacje dotyczące produktu Esbriet

W dniu 28 lutego 2011 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Esbriet

do obrotu, ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Esbriet znajduje się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Esbriet należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Esbriet znajduje

się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designations.

Data ostatniej aktualizacji: 03.2017.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Esbriet 267 mg kapsułki twarde

Pirfenidon

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Esbriet i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esbriet

Jak stosować lek Esbriet

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Esbriet

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Esbriet i w jakim celu się go stosuje

Lek Esbriet zawiera substancję czynną pirfenidon i jest stosowany w leczeniu idiopatycznego

włóknienia płuc o nasileniu łagodnym do umiarkowanego u osób dorosłych.

Idiopatyczne włóknienie płuc to choroba, w której tkanka płucna staje się obrzęknięta i z czasem

bliznowacieje, w wyniku czego dochodzi do utrudnienia głębokiego oddychania. Utrudnia to właściwą

pracę płuc. Lek Esbriet pomaga zmniejszyć bliznowacenie i obrzmienie płuc oraz pomaga lepiej

oddychać.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esbriet

Kiedy nie stosować leku Esbriet

jeśli pacjent ma uczulenie na pirfenidon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6)

jeśli uprzednio u pacjenta podczas stosowania pirfenidonu wystąpił obrzęk naczynioruchowy,

obejmujący objawy, takie jak obrzęk twarzy, warg i (lub) języka, i który mógł być związany z

trudnościami w oddychaniu lub świszczącym oddechem

jeśli pacjent stosuje lek o nazwie fluwoksamina (stosowany w leczeniu depresji i zaburzenia

obsesyjno-kompulsyjnego)

w przypadku ciężkiej lub schyłkowej niewydolności wątroby

w przypadku ciężkiej lub schyłkowej niewydolności nerek wymagającej dializoterapii.

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych stanów, nie należy stosować leku Esbriet. W razie

wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Esbriet należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Podczas stosowania leku Esbriet może rozwinąć się większa wrażliwość na światło słoneczne

(reakcja nadwrażliwości na światło). Podczas stosowania leku Esbriet należy unikać

przebywania na słońcu (także w solarium). Należy stosować filtry przeciwsłoneczne i zakrywać

ramiona, nogi i głowę, aby ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne (patrz punkt 4: Możliwe

działania niepożądane).

Nie należy stosować innych leków, takich jak antybiotyki z grupy tetracyklin

(np. doksycyklina), które mogą spowodować większą wrażliwość na światło słoneczne.

Należy powiedzieć lekarzowi o występowaniu zaburzeń czynności nerek.

Należy powiedzieć lekarzowi o występowaniu łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń

czynności wątroby.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Esbriet i w czasie jego stosowania należy zaprzestać

palenia tytoniu. Palenie tytoniu może zmniejszyć działanie leku Esbriet.

Lek Esbriet może wywoływać zawroty głowy i zmęczenie. Należy zachować ostrożność

podczas wykonywania czynności wymagających zachowania czujności i koordynacji.

Lek Esbriet może powodować zmniejszenie masy ciała. Lekarz będzie kontrolować masę ciała

pacjenta stosującego ten lek.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Esbriet należy wykonać badania krwi, które będą powtarzane raz

w miesiącu przez pierwszych 6 miesięcy leczenia, a następnie co 3 miesiące przez cały okres

stosowania leku w celu kontroli czynności wątroby. Ważne jest, aby przeprowadzać regularne testy

krwi przez cały okres stosowania leku Esbriet.

Dzieci i młodzież

Leku Esbriet nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Esbriet a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie ważne w przypadku przyjmowania poniżej wymienionych leków, ponieważ mogą

one zmieniać działanie leku Esbriet.

Leki, które mogą nasilać działania niepożądane leku Esbriet:

enoksacyna (rodzaj antybiotyku)

cyprofloksacyna (rodzaj antybiotyku)

amiodaron (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca)

propafenon (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca)

fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego)

Leki, które mogą osłabiać działanie leku Esbriet:

omeprazol (lek stosowany w leczeniu schorzeń, takich jak niestrawność, choroba refluksowa

przełyku)

ryfampicyna (rodzaj antybiotyku).

Stosowanie leku Esbriet z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku nie należy pić soku grejpfrutowego. Grejpfrut może zakłócać prawidłowe

działanie leku Esbriet.

Ciąża i karmienie piersią

W ramach środków ostrożności lepiej jest unikać stosowania leku Esbriet, jeśli pacjentka jest w ciąży,

planuje ciążę lub podejrzewa, że może być w ciąży, ponieważ możliwe ryzyko dla nienarodzonego

dziecka jest nieznane.

Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty

przed zastosowaniem leku Esbriet. Nie wiadomo, czy Esbriet przenika do mleka ludzkiego, dlatego

lekarz omówi z pacjentką zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania tego leku w okresie

karmienia piersią, jeśli pacjentka zdecyduje się na karmienie piersią podczas leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać żadnych maszyn, jeśli po przyjęciu leku Esbriet

występują zawroty głowy lub zmęczenie.

3.

Jak stosować lek Esbriet

Leczenie lekiem Esbriet powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza specjalistę,

posiadającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest zazwyczaj stosowany we wzrastających dawkach w następujący sposób:

przez pierwsze 7 dni należy przyjmować 1 kapsułkę 3 razy na dobę z pokarmem (łącznie

801 mg/dobę);

od dnia 8. do 14. należy przyjmować 2 kapsułki 3 razy na dobę z pokarmem

(łącznie 1602 mg/dobę);

od dnia 15. (leczenie podtrzymujące) należy przyjmować 3 kapsułki 3 razy na dobę z pokarmem

(łącznie 2403 mg/dobę).

Zalecana dobowa dawka podtrzymująca leku Esbriet to 3 kapsułki trzy razy na dobę przyjmowane z

pokarmem, co daje łącznie 2403 mg/dobę.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, podczas lub po posiłku w celu zmniejszenia

ryzyka działań niepożądanych, takich jak nudności (mdłości) i zawroty głowy. Jeśli objawy utrzymują

się, należy zwrócić się do lekarza.

Zmniejszanie dawki z powodu działań niepożądanych

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku, jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak

problemy żołądkowe, wszelkie reakcje skórne na światło słoneczne lub solarium, lub istotne zmiany

aktywności enzymów wątrobowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esbriet

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana liczby kapsułek należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem, farmaceutą lub izbą przyjęć najbliższego szpitala i zabrać ze sobą lek.

Pominięcie zastosowania leku Esbriet

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć jak najszybciej. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zachować co najmniej 3-godzinny odstęp

pomiędzy przyjmowanymi dawkami. W ciągu doby nie należy przyjmować więcej kapsułek niż

zalecana dawka dobowa.

Przerwanie stosowania leku Esbriet

W pewnych sytuacjach lekarz prowadzący może doradzić przerwanie stosowania leku Esbriet. Jeśli

z jakiejkolwiek przyczyny dojdzie do przerwania stosowania leku Esbriet przez okres dłuższy niż

14 kolejnych dni, lekarz na nowo rozpocznie leczenie od 1 kapsułki 3 razy na dobę, stopniowo

zwiększając dawkę do 3 kapsułek 3 razy na dobę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Esbriet i poinformować lekarza

Jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg i (lub) języka, trudności w oddychaniu lub świszczący

oddech. Są to objawy ciężkiej reakcji alergicznej zwanej obrzękiem naczynioruchowym, który

występuje niezbyt często.

Jeżeli u pacjenta wystąpi żółte zabarwienie oczu lub skóry lub ciemny mocz, któremu może

towarzyszyć swędzenie skóry. Są to objawy nieprawidłowej czynności wątroby. Te objawy

niepożądane występują rzadko.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić

Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane.

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

reakcje skórne po przebywaniu na słońcu lub w solarium

nudności

zmęczenie

biegunka

niestrawność lub rozstrój żołądka

utrata apetytu

ból głowy.

Częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

zakażenia gardła lub dróg oddechowych prowadzących do płuc i (lub) zapalenie zatok

zakażenia pęcherza moczowego

utrata masy ciała

zaburzenia snu

zawroty głowy

uczucie senności

zaburzenia smaku

uderzenia gorąca

skrócenie oddechu

kaszel

problemy żołądkowe, takie jak zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, wymioty, uczucie

wzdęcia, bóle brzucha i uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, zgaga, uczucie zaparcia

i gazy

testy krwi mogą wskazywać na zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych

problemy skórne, takie jak swędzenie skóry, zaczerwienienie skóry, suchość skóry, wysypka

skórna

bóle mięśni, bóle stawów

uczucie osłabienia lub uczucie braku energii

bóle w klatce piersiowej

oparzenie słoneczne.

Rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

badania krwi mogą wykazać zmniejszenie liczby białych krwinek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Esbriet

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki, blistrze

i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Esbriet

Substancją czynną leku jest pirfenidon. Każda kapsułka zawiera 267 mg pirfenidonu.

Pozostałe składniki to:

zawartość kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon, magnezu

stearynian;

powłoka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171);

brązowy tusz drukarski na kapsułce: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek

czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), glikol propylenowy, wodorotlenek amonu.

Jak wygląda lek Esbriet i co zawiera opakowanie

Kapsułki twarde (kapsułki) Esbriet mają nieprzezroczysty korpus w kolorze białym lub białawym i

nieprzezroczyste wieczko w kolorze białym lub białawym z brązowym nadrukiem „PFD 267 mg”.

Kapsułki zawierają proszek o barwie białej do bladożółtej.

Lek jest dostępny w opakowaniu na 2-tygodniowe leczenie wstępne, w opakowaniu na 4-tygodniowe

leczenie lub w butelce.

Opakowanie na 2-tygodniowe leczenie wstępne zawiera łącznie 63 kapsułki. Opakowanie zawiera

7 blistrów po 3 kapsułki (po 1 kapsułce w kieszonce, na 1. tydzień) oraz 7 blistrów po 6 kapsułek (po

2 kapsułki w kieszonce, na 2. tydzień).

Opakowanie na 4-tygodniowe leczenie zawiera łącznie 252 kapsułki. Opakowanie zawiera 14 blistrów

po 18 kapsułek, każdy przewidziany na 2-dniowy okres leczenia (po 3 kapsułki w kieszonce).

Każdy blister z opakowania na 2-tygodniowe leczenie wstępne oraz 4-tygodniowe leczenie

podtrzymujące jest oznaczony następującymi symbolami, aby przypomnieć o konieczności zażycia

dawki trzy razy na dobę:

(wschód słońca, dawka poranna)

(słońce, dawka w ciągu dnia) i

(księżyc, dawka

wieczorna).

Butelka zawiera 270 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy

Wytwórca

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu

Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich chorobach i sposobach leczenia.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Esbriet 267 mg tabletki powlekane

Esbriet 534 mg tabletki powlekane

Esbriet 801 mg tabletki powlekane

Pirfenidon

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Esbriet i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esbriet

Jak stosować lek Esbriet

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Esbriet

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Esbriet i w jakim celu się go stosuje

Lek Esbriet zawiera substancję czynną pirfenidon i jest stosowany w leczeniu idiopatycznego

włóknienia płuc o nasileniu łagodnym do umiarkowanego u osób dorosłych.

Idiopatyczne włóknienie płuc to choroba, w której tkanka płucna staje się obrzęknięta i z czasem

bliznowacieje, w wyniku czego dochodzi do utrudnienia głębokiego oddychania. Utrudnia to właściwą

pracę płuc. Lek Esbriet pomaga zmniejszyć bliznowacenie i obrzmienie płuc oraz pomaga lepiej

oddychać.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esbriet

Kiedy nie stosować leku Esbriet

jeśli pacjent ma uczulenie na pirfenidon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6)

jeśli uprzednio u pacjenta podczas stosowania pirfenidonu wystąpił obrzęk naczynioruchowy,

obejmujący objawy, takie jak obrzęk twarzy, warg i (lub) języka, i który mógł być związany z

trudnościami w oddychaniu lub świszczącym oddechem

jeśli pacjent stosuje lek o nazwie fluwoksamina (stosowany w leczeniu depresji i zaburzenia

obsesyjno-kompulsyjnego)

w przypadku ciężkiej lub schyłkowej niewydolności wątroby

w przypadku ciężkiej lub schyłkowej niewydolności nerek wymagającej dializoterapii.

Jeśli występuje którykolwiek z powyższych stanów, nie należy stosować leku Esbriet. W razie

wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Esbriet należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Podczas stosowania leku Esbriet może rozwinąć się większa wrażliwość na światło słoneczne

(reakcja nadwrażliwości na światło). Podczas stosowania leku Esbriet należy unikać

przebywania na słońcu (także w solarium). Należy stosować filtry przeciwsłoneczne i zakrywać

ramiona, nogi i głowę, aby ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne (patrz punkt 4: Możliwe

działania niepożądane).

Nie należy stosować innych leków, takich jak antybiotyki z grupy tetracyklin

(np. doksycyklina), które mogą spowodować większą wrażliwość na światło słoneczne.

Należy powiedzieć lekarzowi o występowaniu zaburzeń czynności nerek.

Należy powiedzieć lekarzowi o występowaniu łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń

czynności wątroby.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Esbriet i w czasie jego stosowania należy zaprzestać

palenia tytoniu. Palenie tytoniu może zmniejszyć działanie leku Esbriet.

Lek Esbriet może wywoływać zawroty głowy i zmęczenie. Należy zachować ostrożność

podczas wykonywania czynności wymagających zachowania czujności i koordynacji.

Lek Esbriet może powodować zmniejszenie masy ciała. Lekarz będzie kontrolować masę ciała

pacjenta stosującego ten lek.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Esbriet należy wykonać badania krwi, które będą powtarzane raz

w miesiącu przez pierwszych 6 miesięcy leczenia, a następnie co 3 miesiące przez cały okres

stosowania leku w celu kontroli czynności wątroby. Ważne jest, aby przeprowadzać regularne testy

krwi przez cały okres stosowania leku Esbriet.

Dzieci i młodzież

Leku Esbriet nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Esbriet a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie ważne w przypadku przyjmowania poniżej wymienionych leków, ponieważ mogą

one zmieniać działanie leku Esbriet.

Leki, które mogą nasilać działania niepożądane leku Esbriet:

enoksacyna (rodzaj antybiotyku)

cyprofloksacyna (rodzaj antybiotyku)

amiodaron (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca)

propafenon (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca)

fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego)

Leki, które mogą osłabiać działanie leku Esbriet:

omeprazol (lek stosowany w leczeniu schorzeń, takich jak niestrawność, choroba refluksowa

przełyku)

ryfampicyna (rodzaj antybiotyku).

Stosowanie leku Esbriet z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku nie należy pić soku grejpfrutowego. Grejpfrut może zakłócać prawidłowe

działanie leku Esbriet.

Ciąża i karmienie piersią

W ramach środków ostrożności lepiej jest unikać stosowania leku Esbriet, jeśli pacjentka jest w ciąży,

planuje ciążę lub podejrzewa, że może być w ciąży, ponieważ możliwe ryzyko dla nienarodzonego

dziecka jest nieznane.

Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty

przed zastosowaniem leku Esbriet. Nie wiadomo, czy Esbriet przenika do mleka ludzkiego, dlatego

lekarz omówi z pacjentką zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania tego leku w okresie

karmienia piersią, jeśli pacjentka zdecyduje się na karmienie piersią podczas leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać żadnych maszyn, jeśli po przyjęciu leku Esbriet

występują zawroty głowy lub zmęczenie.

3.

Jak stosować lek Esbriet

Leczenie lekiem Esbriet powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza specjalistę,

posiadającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest zazwyczaj stosowany we wzrastających dawkach w następujący sposób:

przez pierwsze 7 dni należy przyjmować dawkę 267 mg (1 żółtą tabletkę) 3 razy na dobę z

pokarmem (łącznie 801 mg/dobę);

od dnia 8. do 14. należy przyjmować dawkę 534 mg (2 żółte tabletki lub 1 pomarańczową

tabletkę) 3 razy na dobę z pokarmem (łącznie 1602 mg/dobę);

od dnia 15. (leczenie podtrzymujące) należy przyjmować dawkę 801 mg (3 żółte tabletki lub

1 brązową tabletkę) 3 razy na dobę z pokarmem (łącznie 2403 mg/dobę).

Zalecana dobowa dawka podtrzymująca leku Esbriet wynosi 801 mg (3 żółte tabletki lub 1 brązowa

tabletka) 3 razy na dobę przyjmowana z pokarmem, co daje łącznie 2403 mg/dobę.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, podczas lub po posiłku w celu zmniejszenia ryzyka

działań niepożądanych, takich jak nudności (mdłości) i zawroty głowy. Jeśli objawy utrzymują się,

należy zwrócić się do lekarza.

Zmniejszanie dawki z powodu działań niepożądanych

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku, jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak

problemy żołądkowe, wszelkie reakcje skórne na światło słoneczne lub solarium lub istotne zmiany

aktywności enzymów wątrobowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esbriet

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem, farmaceutą lub izbą przyjęć najbliższego szpitala i zabrać ze sobą lek.

Pominięcie zastosowania leku Esbriet

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć jak najszybciej. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zachować co najmniej 3-godzinny odstęp

pomiędzy przyjmowanymi dawkami. W ciągu doby nie należy przyjmować więcej tabletek niż

zalecana dawka dobowa.

Przerwanie stosowania leku Esbriet

W pewnych sytuacjach lekarz prowadzący może doradzić przerwanie stosowania leku Esbriet. Jeśli

z jakiejkolwiek przyczyny dojdzie do przerwania stosowania leku Esbriet przez okres dłuższy niż

14 kolejnych dni, lekarz na nowo rozpocznie leczenie od dawki 267 mg 3 razy na dobę, stopniowo

zwiększając dawkę do 801 mg 3 razy na dobę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Esbriet i poinformować lekarza

Jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg i (lub) języka, trudności w oddychaniu lub świszczący

oddech. Są to objawy ciężkiej reakcji alergicznej zwanej obrzękiem naczynioruchowym, który

występuje niezbyt często.

Jeżeli u pacjenta wystąpi żółte zabarwienie oczu lub skóry lub ciemny mocz, któremu może

towarzyszyć swędzenie skóry. Są to objawy nieprawidłowej czynności wątroby. Te objawy

niepożądane występują rzadko.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić

Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane.

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

reakcje skórne po przebywaniu na słońcu lub w solarium

nudności

zmęczenie

biegunka

niestrawność lub rozstrój żołądka

utrata apetytu

ból głowy.

Częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

zakażenia gardła lub dróg oddechowych prowadzących do płuc i (lub) zapalenie zatok

zakażenia pęcherza moczowego

utrata masy ciała

zaburzenia snu

zawroty głowy

uczucie senności

zaburzenia smaku

uderzenia gorąca

skrócenie oddechu

kaszel

problemy żołądkowe, takie jak zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, wymioty, uczucie

wzdęcia, bóle brzucha i uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, zgaga, uczucie zaparcia

i gazy

testy krwi mogą wskazywać na zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych

problemy skórne, takie jak swędzenie skóry, zaczerwienienie skóry, suchość skóry, wysypka

skórna

bóle mięśni, bóle stawów

uczucie osłabienia lub uczucie braku energii

bóle w klatce piersiowej

oparzenie słoneczne.

Rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

badania krwi mogą wykazać zmniejszenie liczby białych krwinek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Esbriet

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku

po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Esbriet

tabletka 267 mg

Substancją czynną leku jest pirfenidon. Każda tabletka powlekana zawiera 267 mg pirfenidonu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, krzemionka

koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek

żółty (E172).

tabletka 534 mg

Substancją czynną leku jest pirfenidon. Każda tabletka powlekana zawiera 534 mg pirfenidonu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, krzemionka

koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek

żółty (E172) i żelaza tlenek czerwony (E172).

tabletka 801 mg

Substancją czynną leku jest pirfenidon. Każda tabletka powlekana zawiera 801 mg pirfenidonu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, krzemionka

koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek

czerwony (E172) i żelaza tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Esbriet i co zawiera opakowanie

tabletka 267 mg

Esbriet 267 mg tabletki powlekane są żółte, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym napisem

„PFD”.

W opakowaniu znajduje się jedna butelka zawierająca 21 tabletek, dwie butelki zawierające po 21

tabletek (w sumie 42 tabletki), jedna butelka zawierająca 42 tabletki, jedna butelka zawierająca 90

tabletek lub dwie butelki zawierające po 90 tabletek (w sumie 180 tabletek) lub jedna butelka

zawierająca 180 tabletek.

Opakowania zawierające blistry są pakowane po 21, 42, 84 lub 168 tabletek powlekanych, a

opakowania zbiorcze zawierają 63 tabletki powlekane (opakowanie na 2-tygodniowy okres leczenia

wstępnego, zawierające 21+42 tabletek powlekanych) lub 252 tabletki powlekane (opakowanie na

okres leczenia podtrzymującego zawierające 3 opakowania po 84 tabletki powlekane).

tabletka 534 mg

Esbriet 534 mg tabletki powlekane są pomarańczowe, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym

napisem „PFD”.

W opakowaniu znajduje się jedna butelka zawierająca 21 tabletek lub jedna butelka zawierająca

90 tabletek.

tabletka 801 mg

Esbriet 801 mg tabletki powlekane są brązowe, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym napisem

„PFD”.

W opakowaniu znajduje się jedna butelka zawierająca 90 tabletek.

Opakowania zawierające blistry są pakowane po 84 tabletki powlekane, a opakowania zbiorcze

zawierają 252 tabletki powlekane (opakowanie na okres leczenia podtrzymującego zawierające

3 opakowania po 84 tabletki powlekane).

Blister z opakowania zawierającego tabletki powlekane w dawce 801 mg jest oznaczony

następującymi symbolami, aby przypomnieć o konieczności zażycia dawki trzy razy na dobę:

(wschód słońca, dawka poranna)

(słońce, dawka w ciągu dnia) i

(księżyc, dawka

wieczorna).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy

Wytwórca

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu

Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich chorobach i sposobach leczenia.

28-3-2018

EU/3/04/241 (Roche Registration GmbH)

EU/3/04/241 (Roche Registration GmbH)

EU/3/04/241 (Active substance: Pirfenidone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2006 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/052/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety