Elaprase

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Elaprase
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Elaprase
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Mukopolisacharydoza II
 • Wskazania:
 • Produkt Elaprase jest wskazany do długotrwałego leczenia pacjentów z zespołem Huntera (mukopolisacharydoza II, MPS II). Samice heterozygotyczne nie były badane w badaniach klinicznych.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 18

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/000700
 • Data autoryzacji:
 • 08-01-2007
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/000700
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 06-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

EMA/529536/2016

EMEA/H/C/000700

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Elaprase

idursulfaza

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego produktu Elaprase. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie

produktu Elaprase do obrotu, oraz zaleceń w sprawie stosowania leku.

Co to jest Elaprase?

Elaprase to lek zawierający substancję czynną idursulfazę. Lek jest dostępny w postaci koncentratu, z

którego sporządza się roztwór do infuzji dożylnej (wlewu).

W jakim celu stosuje się produkt Elaprase?

Elaprase stosuje się do leczenia pacjentów z zespołem Huntera. Lek jest przeznaczony do

długotrwałego stosowania.

Zespół Huntera, zwany również mukopolisacharydozą II, jest rzadką chorobą dziedziczną występującą

głównie u mężczyzn. Pacjenci z zespołem Huntera nie wytwarzają enzymu o nazwie sulfataza-2-

iduronianu. Enzym ten jest konieczny do rozkładania występujących w organizmie substancji zwanych

glikozoaminoglikanami (GAG). Ponieważ pacjenci z zespołem Huntera nie mogą rozkładać tych

substancji, GAG stopniowo odkładają się w narządach i uszkadzają je. Powoduje to szereg objawów, w

szczególności trudności z oddychaniem i z chodzeniem. Niepodjęcie leczenia z czasem prowadzi do

nasilenia objawów.

Ze względu na to, że liczba pacjentów z zespołem Huntera jest mała, choroba ta jest uważana za

rzadko występującą, zatem w dniu 11 grudnia 2001 r. produkt Elaprase uznano za lek sierocy (lek

stosowany w rzadkich chorobach).

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak stosować produkt Elaprase?

Leczenie produktem Elaprase powinno odbywać się pod nadzorem lekarza lub innego pracownika

służby zdrowia z doświadczeniem w prowadzeniu pacjentów z zespołem Huntera lub innymi chorobami

dziedzicznymi mającymi wpływ na przemianę materii.

Elaprase podaje się raz w tygodniu w postaci infuzji dożylnej w dawce 0,5 mg na kilogram masy ciała.

Infuzja powinna trwać trzy godziny. O ile u pacjenta nie wystąpi reakcja na infuzję (wysypka, świąd,

gorączka, ból głowy, podwyższone ciśnienie krwi lub nagłe zaczerwienienie twarzy), czas trwania infuzji

można stopniowo zmniejszać do jednej godziny.

Pacjenci, którzy przez kilka miesięcy dobrze tolerują infuzje w placówce służby zdrowia, mogą zacząć

przyjmować je w domu. Infuzje domowe powinien nadzorować lekarz lub pielęgniarka.

Jak działa produkt Elaprase?

Substancja czynna produktu Elaprase, idursulfaza, jest kopią ludzkiego enzymu sulfatazy-2-iduronianu.

Zastępuje ona brakujący lub uszkodzony enzym u pacjentów z zespołem Huntera. Dostarczanie

enzymu umożliwia rozkład glikozoaminoglikanów (GAG) i hamuje ich gromadzenie się w tkance

organizmie, pomagając w ten sposób w łagodzeniu objawów choroby.

Jak badano produkt Elaprase?

Badanie główne produktu Elaprase obejmowało 96 pacjentów płci męskiej w wieku od 5 do 31 lat i

porównywano w nim produkt Elaprase z placebo (leczenie pozorowane). Głównym kryterium oceny

skuteczności była czynność płuc („natężona pojemność życiowa” — maksymalna ilość wydychanego

powietrza) oraz odległość pokonywana przez pacjentów w ciągu sześciu minut, co pozwalało zmierzyć

łączne oddziaływanie choroby na serce, płuca, stawy i inne narządy. Pomiarów dokonano na początku

leczenia oraz ponownie po roku leczenia.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Elaprase zaobserwowano w

badaniach?

Produkt Elaprase wpływał na poprawę czynności płuc oraz zdolności chodzenia pacjentów. Na początku

badania pacjenci byli w stanie przejść w ciągu sześciu minut średnio 395 metrów. Po roku pacjenci

otrzymujący produkt Elaprase mogli pokonać średnio dalsze 43 m, podczas gdy pacjenci otrzymujący

placebo mogli pokonać dalszych 8 m. Lek wpłynął również na poprawę czynności płuc, zaś u pacjentów

przyjmujących placebo nastąpiło nieznaczne pogorszenie stanu.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Elaprase?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Elaprase wiążą się z infuzją i

obejmują reakcje skórne (wysypka lub świąd), gorączkę, bóle głowy, wysokie ciśnienie krwi i

czerwienienie skóry. Inne działania niepożądane obserwowane u więcej niż 1 pacjenta na 10 to

świszczący oddech, duszności (trudności z oddychaniem), bóle brzucha (żołądka), nudności (mdłości),

niestrawność (zgaga), biegunka, wymioty, obrzęk w miejscu infuzji oraz bóle w klatce piersiowej. U

niektórych pacjentów przyjmujących produkt Elaprase zaobserwowano silne reakcje alergiczne. Pełny

wykaz wszystkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Elaprase znajduje się w

ulotce dla pacjenta.

Produktu Elaprase nie wolno stosować u osób, u których w przeszłości wystąpiła silna lub zagrażająca

życiu reakcja alergiczna (anafilaktyczna) na idursulfazę lub którykolwiek składnik produktu, jeżeli nie

Elaprase

Error! Unknown document property name.

Strona 2/3

ma możliwości kontroli ich alergii. W przypadku podania produktu Elaprase pacjentom, u których w

przeszłości wystąpiły silne reakcje alergiczne, lek należy stosować ostrożnie, a podczas infuzji obecny

powinien być wykwalifikowany personel i dostępny sprzęt do reanimacji w razie konieczności.

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Elaprase?

CHMP uznał, iż poprawa stanu wykazana w badaniu, nawet w ograniczonym zakresie, stanowi korzyść

kliniczną w leczeniu zespołu Huntera. Komitet uznał, że korzyści ze stosowania produktu Elaprase

przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu.

Elaprase dopuszczono do obrotu w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że z uwagi na rzadkość

występowania zespołu Huntera nie można było uzyskać pełnych informacji o produkcie Elaprase. Co

roku Europejska Agencja Leków dokona przeglądu wszelkich nowych informacji na temat leku i w razie

potrzeby uaktualni niniejsze streszczenie.

Jakich informacji brakuje jeszcze na temat produktu Elaprase?

Firma wprowadzająca produkt Elaprase do obrotu zbada długotrwałe skutki stosowania leku, zwłaszcza

na płuca, serce i naczynia krwionośne, oraz zbada, czy produkt pobudza organizm do wytwarzania

przeciwciał, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Elaprase?

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności

obowiązujące personel medyczny i pacjentów w celu bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu

Elaprase.

Inne informacje dotyczące produktu Elaprase:

W dniu 8 stycznia 2007 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Elaprase do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Elaprase znajduje się na stronie internetowej Agencji

pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Elaprase należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Elaprase

znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation.

Data ostatniej aktualizacji: 09.2016.

Elaprase

Error! Unknown document property name.

Strona 3/3

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Elaprase 2 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

sulfataza iduronianu

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć

się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Elaprase i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elaprase

Jak stosować lek Elaprase

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Elaprase

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Elaprase i w jakim celu się go stosuje

Lek Elaprase jest stosowany w enzymatycznej terapii zastępczej w leczeniu dzieci i dorosłych z

zespołem Huntera (Mukopolisacharydoza II), w którym aktywność enzymu o nazwie sulfataza-2-

iduronianu w organizmie jest mniejsza od prawidłowej, w celu poprawy objawów choroby.

U pacjentów z zespołem Huntera, węglowodan o nazwie glikozaminoglikan, który zwykle jest

rozkładany w organizmie, nie ulega rozkładowi i powoli gromadzi się w różnych komórkach ciała,

powodując zaburzenia funkcjonowania tych komórek, co powoduje problemy w różnych narządach

prowadzące do zniszczenia tkanek oraz nieprawidłowego funkcjonowania i niewydolności narządów.

Glikozaminoglikan zazwyczaj gromadzi się w śledzionie, wątrobie, płucach, sercu i tkance łącznej.

U niektórych pacjentów glikozaminoglikan gromadzi się również w mózgu. Lek Elaprase zawiera

sulfatazę iduronianu jako substancję czynną, która działa przez zastępowanie brakującego enzymu,

dzięki czemu powyższy węglowodan jest rozkładany w danych komórkach.

Enzymatyczna terapia zastępcza jest zwykle leczeniem długotrwałym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elaprase

Kiedy nie stosować leku Elaprase

jeśli u pacjenta wystąpiły ciężkie lub potencjalnie zagrażające życiu reakcje uczuleniowe na

sulfatazę iduronianu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w

punkcie 6), które nie ustępowały po zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Jeśli pacjent jest leczony lekiem Elaprase, mogą wystąpić działania niepożądane podczas podawania

lub po podaniu infuzji (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).Do najczęściej występujących

objawów należy świąd, wysypka, pokrzywka, gorączka, ból głowy, podwyższone ciśnienie krwi i

nagłe zaczerwienienie twarzy. W większości przypadków nadal będzie można podawać ten lek, nawet

jeśli te objawy wystąpią. Jeśli po podaniu tego leku u pacjenta występują działania niepożądane,

należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W celu leczenia lub zapobieżenia

reakcjom typu uczuleniowego pacjentowi mogą być podane dodatkowe leki, np. przeciwhistaminowe

i kortykosteroidy.

Jeśli wystąpią ciężkie reakcje uczuleniowe, lekarz natychmiast przerwie infuzję i rozpocznie

stosowanie odpowiedniego leczenia. Może okazać się konieczne pozostanie pacjenta w szpitalu.

Rodzaj genotypu pacjenta (zespół wszystkich aktywnych genów w komórkach ludzkich, który określa

indywidualne cechy typowe dla danej osoby) może wpływać na terapeutyczną odpowiedź organizmu

pacjenta na ten lek oraz na ryzyko pojawienia się przeciwciał i działań niepożądanych związanych

z infuzją. W pojedynczych przypadkach mogą powstać tak zwane „przeciwciała neutralizujące”, które

mogą zmniejszać działanie leku Elaprase i odpowiedź pacjenta na leczenie. Nie ustalono

długoterminowego wpływu powstania przeciwciał na odpowiedź na leczenie. Należy skontaktować

się z lekarzem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Elaprase a inne leki

Nie są znane interakcje tego leku z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Lek Elaprase zawiera sód

Ten lek zawiera 0,482 mmol (lub 11,1 mg) sodu na fiolkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów

kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować lek Elaprase

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Ten lek będzie podawany wyłącznie pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki, którzy posiadają wiedzę

na temat leczenia zespołu Huntera lub innej dziedzicznej choroby metabolicznej.

Zalecana dawka infuzji to 0,5 mg (pół miligrama) na każdy kg masy ciała pacjenta.

Przed użyciem lek Elaprase należy rozcieńczyć w roztworze chlorku sodu do infuzji o stężeniu

9 mg/ml (0,9%). Po rozcieńczeniu lek ten podawany jest za pośrednictwem żyły (kroplówka). Infuzja

trwa zwykle od 1 do 3 godzin i będzie podawana raz w tygodniu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zalecana dawka u dzieci i młodzieży jest taka sama jak u dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elaprase

Brak doświadczenia dotyczącego przedawkowania tego leku.

Pominięcie zastosowania leku Elaprase

W przypadku pominięcia infuzji leku Elaprase należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie i wiąże się z infuzją, jednak

niektóre działania niepożądane mogą być poważne. Wraz z upływem czasu liczba takich działań

niepożądanych związanych z infuzją ulega zmniejszeniu.

Jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem

z zasinieniem skóry lub bez zasinienia,

należy

natychmiast poinformować o tym lekarza i zgłosić się do lekarza.

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 pacjenta na 10)

Ból głowy

Nagłe zaczerwienienie twarzy

Duszność, świszczący oddech

Ból brzucha, nudności, wymioty, częste i (lub) luźne stolce

Ból w klatce piersiowej

Pokrzywka, wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry

Gorączka

Reakcja spowodowana podaniem infuzji (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Często występujące działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 pacjenta na 10) to:

Zawroty głowy, drżenie

Szybka praca serca, nieregularne tętno, niebieskawy odcień skóry

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, obniżone ciśnienie tętnicze krwi

Trudności w oddychaniu, kaszel, małe stężenie tlenu we krwi

Obrzmienie języka, niestrawność

Ból stawów

Obrzęk w miejscu podania infuzji, obrzęk kończyn, obrzęk twarzy

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 pacjenta na

100) to:

Przyspieszony oddech

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych):

Ciężkie reakcje alergiczne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Elaprase

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po

„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2

Nie zamrażać

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę barwy roztworu lub cząsteczki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Elaprase

Substancją czynną leku jest sulfataza iduronianu, która jest postacią ludzkiego enzymu sulfatazy-2-

iduronianu. Sulfataza iduronianu jest wytwarzana w linii komórek ludzkich za pomocą inżynierii

genetycznej (obejmuje wprowadzenie w laboratorium informacji genetycznych do komórek ludzkich,

które następnie wytwarzają pożądany produkt).

Każda fiolka leku Elaprase zawiera 6 mg sulfatazy iduronianu. Każdy ml zawiera 2 mg sulfatazy

iduronianu.

Pozostałe składniki to: Polisorbat 20, sodu chlorek, disodu fosforan siedmiowodny, sodu

diwodorofosforan jednowodny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Elaprase i co zawiera opakowanie

Ten lek jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji. Jest dostarczany w szklanej fiolce

jako przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny roztwór.

Każda fiolka zawiera 3 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Lek Elaprase jest dostarczany w pudełkach zawierających 1, 4 i 10 fiolek. Nie wszystkie wielkości

opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Szwecja

Tel: +44(0)1256 894 959

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Wytwórca

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ten lek został dopuszczony do obrotu w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że ze względu na

rzadkie występowanie choroby nie było możliwe uzyskanie pełnej informacji dotyczącej tego leku.

Europejska Agencja Leków dokona co roku przeglądu wszystkich nowych informacji o leku i w razie

konieczności treść tej ulotki zostanie zaktualizowana.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu

. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich

chorobach i sposobach leczenia.

Ta ulotka jest dostępna we wszystkich językach UE/EOG na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego

pozostałości

Obliczyć łączną dawkę, którą należy podać pacjentowi i liczbę potrzebnych fiolek produktu

Elaprase.

Rozcieńczyć łączną wymaganą objętość leku Elaprase w postaci koncentratu do sporządzania

roztworu do infuzji w 100 ml roztworu chlorku sodu do infuzji o stężeniu 9 mg/ml (0,9%).

Zaleca się podawanie całkowitej objętości infuzji za pomocą wbudowanego filtra 0,2 µm.

Należy zachować ostrożność, aby zapewnić jałowość przygotowanych roztworów, ponieważ

produkt Elaprase nie zawiera żadnych środków konserwujących ani bakteriostatycznych.

Należy stosować technikę aseptyczną. Po rozcieńczeniu należy delikatnie wymieszać roztwór,

lecz nie wstrząsać.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć, czy nie występują cząstki i zmiana barwy.

Nie wstrząsać.

Zaleca się jak najszybsze rozpoczęcie podawania leku. Wykazano stabilność chemiczną i

fizyczną rozcieńczonego roztworu przez 8 godzin w temperaturze 25°C.

Nie wolno podawać infuzji produktu Elaprase za pomocą tego samego zestawu do podawania

dożylnego równocześnie z innymi produktami leczniczymi.

Wyłącznie do jednokrotnego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego

lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

19-12-2018

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Active substance: Idursulfase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9067 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety