Cometriq

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cometriq
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cometriq
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki agentów,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Nowotwory tarczycy
 • Wskazania:
 • Leczenie dorosłych pacjentów z progresywnym, nieoperacyjnym miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami rdzeniastym rakiem tarczycy.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 12

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002640
 • Data autoryzacji:
 • 21-03-2014
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002640
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 04-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

EMA/468342/2015

EMEA/H/C/002640

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Cometriq

kabozantynib

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego Cometriq. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie

przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania.

Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Cometriq.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Cometriq należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest Cometriq i w jakim celu się go stosuje?

Cometriq to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną kabozantynib. Produkt stosuje się

w leczeniu osób dorosłych z rakiem rdzeniastym tarczycy, rodzajem raka pochodzącego z komórek

tarczycy wytwarzających hormon kalcytoninę. Cometriq stosuje się w przypadku, gdy raka nie można

usunąć chirurgicznie oraz gdy jest on zaawansowany lub rozprzestrzenił się do innych części ciała.

Korzyści ze stosowania leku Cometriq mogą być mniejsze w przypadku pacjentów z nowotworem, w

którym nie występuje mutacja genu zwanego genem „przebudowanym podczas transfekcji” (ang. re-

arranged during transfection, RET). Należy to wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej

rozpoczęcia leczenia.

Ze względu na małą liczbę pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy choroba ta jest uważana za

rzadko występującą, zatem w dniu 6 lutego 2009 r. Cometriq uznano za lek sierocy (lek stosowany w

rzadkich chorobach).

Jak stosować Cometriq?

Cometriq wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinien rozpoczynać lekarz z

doświadczeniem w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Lek jest dostępny w postaci kapsułek (20 mg i 80 mg). Zalecana dawka wynosi 140 mg raz na dobę,

przyjmowana w postaci jednej kapsułki 80 mg i trzech kapsułek 20 mg. Pacjenci nie powinni jeść przez

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

przynajmniej dwie godziny przed przyjęciem dawki leku Cometriq i jedną godzinę po jej przyjęciu. Z

uwagi na działania niepożądane, występujące zwłaszcza w pierwszych ośmiu tygodniach leczenia, może

wystąpić konieczność zmniejszenia dawki lub tymczasowego przerwania leczenia. Leczenie jest

kontynuowane do momentu, gdy pacjent przestaje odnosić korzyści z leczenia lub gdy działania

niepożądane stają się zbyt ciężkie.

Cometriq należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów przyjmujących określone inne leki

wpływające na sposób jego rozkładu w organizmie. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla

pacjenta.

Jak działa Cometriq?

Substancja czynna leku Cometriq, kabozantynib, jest inhibitorem receptorów kinazy tyrozynowej.

Oznacza to, że blokuje ona aktywność enzymów zwanych kinazami tyrozynowymi. Enzymy te

występują w określonych receptorach (np. receptorach VEGF, MET i RET) w komórkach

nowotworowych, gdzie aktywują kilka procesów, między innymi podziały komórkowe i wzrost nowych

naczyń krwionośnych zaopatrujących nowotwór. Poprzez blokowanie tych receptorów w komórkach

nowotworowych lek zmniejsza wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Cometriq zaobserwowano w

badaniach?

Skuteczność leku Cometriq wykazano w badaniu głównym z udziałem 330 osób dorosłych z rakiem

rdzeniastym tarczycy, którego nie można było usunąć chirurgicznie i był on rozległy lub rozprzestrzenił

się do innych części ciała. Cometriq podawano raz na dobę w początkowej dawce wynoszącej 140 mg

(zmniejszanej w razie konieczności z uwagi na działania niepożądane) i porównywano go z placebo.

Głównym kryterium oceny skuteczności leczenia był czas przeżycia bez postępu choroby (okres, w

którym pacjenci żyli bez nasilenia się objawów choroby): u pacjentów przyjmujących Cometriq czas ten

wynosił 11,2 miesiąca, a u pacjentów przyjmujących placebo — 4 miesiące.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Cometriq?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Cometriq (mogące wystąpić u

więcej niż 2 osób na 10) to: biegunka, erytrodystezja dłoniowo-podeszwowa (zespół ręka–stopa

obejmujący wysypkę oraz drętwienie dłoni i podeszew stóp), utrata masy ciała, utrata apetytu,

nudności (mdłości), zmęczenie, zaburzenia smaku, zmiany barwy włosów, nadciśnienie (wysokie

ciśnienie krwi), stan zapalny błony śluzowej (wilgotnej tkanki wyściełającej określone jamy ciała), w

tym zapalenie jamy ustnej (stan zapalny wyściółki jamy ustnej), zaparcia, wymioty, osłabienie i

zmiany barwy głosu. Najczęściej występujące nieprawidłowe wyniki badań krwi to zwiększona

aktywność enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferaza asparaginianowa (AST),

aminotransferaza alaninowa (ALT) i fosfataza alkaliczna (ALP), zmniejszona liczba białych krwinek

(limfopenia lub neutropenia), trombocytopenia (zmniejszona liczba płytek krwi), hipokalcemia (niskie

stężenie wapnia we krwi), hipofosfatemia (niskie stężenie fosforanów we krwi), hipomagnezemia (niski

poziom magnezu we krwi), hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi) i hiperbilirubinemia

(zwiększona ilość bilirubiny, produktu rozkładu czerwonych krwinek).

Najczęstsze poważne działania niepożądane to: zapalenie płuc, stan zapalny błony śluzowej,

hipokalcemia (niskie stężenie wapnia we krwi), dysfagia (trudności w przełykaniu), odwodnienie,

zatorowość płucna (skrzepy w naczyniach krwionośnych dostarczających krew do płuc) i nadciśnienie.

Cometriq

EMA/468342/2015

Strona 2/4

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem produktu Cometriq

znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się Cometriq?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści płynące ze

stosowania produktu Cometriq przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Wykazano korzyści ze stosowania produktu Cometriq u pacjentów z zaawansowanym rakiem

rdzeniastym tarczycy, którego nie można usunąć chirurgicznie, mających niewiele innych możliwości

leczenia. Działania niepożądane uznano za możliwe do kontrolowania i dopuszczalne w porównaniu z

niewieloma dostępnymi innymi możliwościami leczenia. Jednak Komitet zauważył, że wielu pacjentów

wymagało zmniejszenia dawki, i zalecił firmie zbadanie, czy rozpoczęcie leczenia od niższych dawek

będzie w dalszym ciągu skuteczne przy jednoczesnym zmniejszeniu występowania działań

niepożądanych.

Cometriq został warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że będą gromadzone dodatkowe

informacje na temat tego leku, które firma ma obowiązek dostarczyć. Co roku Europejska Agencja

Leków dokona przeglądu wszelkich nowych informacji i w razie potrzeby uaktualni niniejsze

sprawozdanie.

Jakich informacji brakuje jeszcze na temat produktu Cometriq?

W związku z tym, że Cometriq został warunkowo dopuszczony do obrotu, firma wprowadzająca

Cometriq do obrotu dostarczy informacje z badania porównującego bezpieczeństwo stosowania i

skuteczność różnych dawek produktu Cometriq oraz korzyści z jego stosowania u pacjentów z

nowotworem bez mutacji genu REN lub z mutacjami w innej rodzinie genów zwanej RAS.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Cometriq?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Cometriq opracowano plan

zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących produktu Cometriq zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Więcej informacji znajduje się w streszczeniu planu zarządzania ryzykiem

Inne informacje dotyczące produktu Cometriq:

W dniu 21 marca 2014 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Cometriq do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR i streszczenie planu zarządzania ryzykiem dotyczące produktu Cometriq

znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących

leczenia produktem Cometriq należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Cometriq

znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation.

Cometriq

EMA/468342/2015

Strona 3/4

Data ostatniej aktualizacji: 07.2015.

Cometriq

EMA/468342/2015

Strona 4/4

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

COMETRIQ 20 mg kapsułki twarde

COMETRIQ 80 mg kapsułki twarde

(S)-jabłczan kabozantynibu

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek COMETRIQ i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku COMETRIQ

Jak przyjmować lek COMETRIQ

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek COMETRIQ

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek COMETRIQ i w jakim celu się go stosuje

COMETRIQ jest lekiem sotoswanym w leczeniu rdzeniastego raka tarczycy, rzadkiego typu raka

tarczycy, którego nie można usunąć chirurgicznie, albo który rozprzestrzenił się do innych partii ciała.

COMETRIQ może spowolnić lub zatrzymać rozrost rdzeniastego raka tarczycy. Może pomóc

zmniejszyć nowotwory związane z tym typem raka.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku COMETRIQ

Kiedy nie przyjmować leku COMETRIQ

jeśli pacjent ma uczulenie na kabozantynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku COMETRIQ należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

jeśli pacjent:

ma wysokie ciśnienie krwi

ma biegunkę

w wywiadzie odnotowano niedawny kaszel z krwią lub znaczący krwotok

w ciągu ostatniego miesiąca przeszedł zabieg chirurgiczny (lub jeśli planowane są zabiegi

chirurgiczne), w tym zabiegi stomatologiczne

w ciągu ostatnich 3 miesięcy był poddawany radioterapii

ma zapalną chorobę jelit (na przykład chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie

okrężnicy lub zapalenie uchyłka)

został poinformowany, że rak rozprzestrzenił się na drogi oddechowe lub przełyk

w wywiadzie odnotowano mający miejsce niedawo zakrzep krwi w kończynie dolnej, udar lub

zawał serca

zażywa leki regulujące rytm pracy serca, ma niską częstość akcji serca, ma problemy z sercem

lub problemy z poziomem wapnia, postasu lub magnezu we krwi

ma ciężką chorobę wątroby lub nerek.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

Pacjent

może wymagać w związku z nimi leczenia, lub też lekarz może zdecydować o zmianie dawki leku

COMETRIQ lub przerwać leczenie. Patrz również punkt 4 “

Możliwe działania niepożądane”

Należy również poinformować lekarza stomatologa o przyjmowaniu leku COMETRIQ. W trakcie

leczenia lekiem COMETRIQ ważna jest dbałość o higienę jamy ustnej.

Dzieci i młodzież

Lek COMETRIQ nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży. Działanie leku COMETRIQ w

przypadku osób poniżej 18. roku życia nie jest znane.

Lek COMETRIQ a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków

dostępnych bez recepty. Wynika to z faktu, że COMETRIQ może wpływać na to, jak działają inne

leki. Z kolei inne leki mogą wpływać na działanie leku COMETRIQ. Może to oznaczać, że lekarz

będzie musiał dokonać zmiany dawki przyjmowanej przez pacjenta.

Leki stosowane w leczeniu zakażenia grzybiczego, takie jak itrakonazol, ketokonazol i

pozakonazol

Leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (antybiotyki), takie jak erytromycyna,

klarytromycyna i ryfampicyna

Leki przeciwalergiczne, takie jak feksofenadyna i ranolazyna

Leki steroidowe stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego lub leczenia szeregu chorób

układu odpornościowego

Leki stosowane w leczeniu epilepsji i napadów padaczkowych, takie jak fenytoina,

karbamazepina i fenobarbital

Preparaty ziołowe zawierające dziurawiec (

Hypericum perforatum

), stosowanie czasami w

leczeniu depresji i stanów związanych z depresją, takich jak lęk

Leki stosowane do rozrzedzania krwi, takie jak warfaryna

Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych schorzeń serca, takie jak

aliskirem ambrisentan, eteksylan dabigatranu, digoksyna, talinolol i tolwaptan

Leki przeciwcukrzycowe, takie jak saksagliptyna i sitagliptyna

Leki stosowane w leczeniu skazy moczanowej, takie jak kolchicyna

Leki stosowane w leczeniu HIV i AIDS, takie jak rytonawir, marawirok i emtrycytabina

Leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych, takie jak efawirenz

Leki stosowane w ramach zapobiegania odrzuceniu przeszczepu (cyklosporyna) oraz w

opartych o cyklosporynę schematach leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycy

Doustne środki antykoncepcyjne

Jeśli w trakcie leczenia lekiem COMETRIQ stosowane są doustne środki antykoncepcyjne, mogą się

one okazać nieskuteczne. Należy zatem stosować barierową metodę zapobiegania ciąży (np.

prezerwatywy lub krążek dopochwowy) w trakcie przyjmowania leku COMETRIQ, jak i przez co

najmniej 4 miesiące po zakończeniu leczenia.

Stosowanie leku COMETRIQ z jedzeniem

Leku COMETRIQ nie należy przyjmować z jedzeniem. Należy powstrzymać się od spożywania

pokarmu przez co najmniej 2 godziny przed przyjęciem leku COMETRIQ i przez 1 godzinę po jego

zażyciu. Należy unikać spożywania produktów zawierających grejpfruty przez cały okres

przyjmowania tego leku, jako że może to zwiększyć poziom leku COMETRIQ we krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W trakcie leczenia lekiem COMETRIQ należy unikać zajścia w ciążę.

Jeśli istnieje możliwość, że

w trakcie leczenia pacjentka lub partnerka pacjenta zajdą w ciążę, należy stosować odpowiednie

środki antykoncepcyjne przez cały ten okres oraz przez co najmniej 4 miesiące po zakończeniu

leczenia. Należy poradzić się lekarza jakie metody antykoncepcji będą właściwe podczas

przyjmowania leku COMETRIQ. Patrz punkt 2.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka lub partnerka pacjenta zajdzie w ciążę lub zamierza zajść

w ciążę w trakcie leczenia lekiem COMETRIQ.

Należy skonsultować się z lekarzem PRZED rozpoczęciem przyjmowania leku COMETRIQ

jeśli

pacjentka lub partnerka pacjenta rozważają lub planują zajście w ciążę po zakończeniu leczenia.

Istnieje możliwość, że leczenie lekiem COMETRIQ będzie miało wpływ na płodność.

Kobiety przyjmujące lek COMETRIQ nie powinny karmić piersią w trakcie leczenia oraz przez co

najmniej 4 miesiące po zakończeniu leczenia, ponieważ kabozantynib i (lub) jego metabolity mogą

przenikać do mleka matki i być szkodliwe dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy wziąć

pod uwagę, że leczenie lekiem COMETRIQ może wywołać zmęczenie lub osłabienie.

3.

Jak przyjmować lek COMETRIQ

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku należy kontynuować do momentu, w którym lekarz zadecyduje o zakończeniu

leczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie działanie niepożądane, lekarz może podjąć decyzję o

zmianie dawki lub zakończeniu leczenia przed czasem. Lekarz określi, czy konieczne jest

dostosowanie dawki, zwłaszcza podczas pierwszych tygodni leczenia lekiem COMETRIQ.

Lek COMETRIQ powinien być przyjmowany raz dziennie. W zależności od przepisanej dawki, ilość

kapsułek, które należy przyjąć, jest następująca:

140 mg (1 kapsułka pomarańczowa 80 mg i 3 szare kapsułki 20 mg)

100 mg (1 kapsułka pomarańczowa 80 mg i 1 szara kaspułka 20 mg)

60 mg (3 szare kapsułki 20 mg)

Lekarz określi właściwą dla pacjenta dawkę.

Kapsułki znajdują się w blistrze, z zawartoscią odpowiednią do przepisanej dawki. Każdy blister

zawiera kaspułki w ilości wystarczającej na siedem dni (jeden tydzień) przyjmowania. Kapsułki są

również dostępne w opakowaniu 28-dniowym, zawierającym wystarczającą ilość kapsułek na 28-

dniową terapię. W opakowanie 28-dniowe znajdują się 4 blistry zawierające zapas kaspułek na siedem

dni.

Każdego dnia, należy przyjąć wszystkie kaspułki z jednego rzędu. Więcej informacji o blistrach, w

tym także o tym, ile kapsułek będzie przyjmowanych oraz jaka jest łączna liczba kaspułek w każdym

blistrze opisano poniżej w punkcie 6. Aby zapamiętać wielkości dawki, należy zapisać datę przyjęcia

pierwszej dawki w miejscu obok kapsułek. Aby wyjąć kapsułki do przyjęcia dawki należy:

Wcisnąć zakładkę

Oderwać pasek papieru

Wycisnąć kapsułkę przez

folię

Lek COMETRIQ

nie

powinien być przyjmowany z pokarmem. Nie należy spożywać pokarmów na

2 godziny przed przyjęciem dawki leku COMETRIQ i przez 1 godzinę po jego zażyciu. Kapsułki

należy połykać pojedynczo, popijając wodą. Nie otwierać kapsułek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku COMETRIQ

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku COMETRIQ, należy niezwłocznie poradzić

się lekarza lub udać się do szpitala z kapsułkami i niniejszą ulotką.

Pominięcie przyjęcia leku COMETRIQ

Jeśli do czasu przyjęcia następnej dawki leku pozostało 12 lub więcej godzin, pominiętą

dawkę leku należy przyjąć jak najszybciej. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłym czasie.

Nie należy przyjmować pominiętej dawki leku, jeśli do czasu przyjęcia następnej dawki leku

pozostało mniej niż 12 godzin. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłym czasie.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej dawki

leku COMETRIQ. Lekarz może również przepisać inne leki, które pomogą przeciwdziałać działaniom

niepożądanym.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą one wymagać natychmiastowego

leczenia:

Objawy takie jak ból brzucha, nudności, wymioty, zaparcie lub gorączka. Mogą być to objawy

perforacji żołądkowo-jelitowej, otworu powstałego w żołądku lub jelicie, który może zagrażać

życiu.

Opuchlizna, ból dłoni lub stóp, lub zadyszka.

Niegojąca się rana.

Wymioty lub kaszel z zawartością krwi, która może być jasnoczerwona lub przypominać

wyglądem ziarna zmielonej kawy.

Ból w ustach, ból zębów i (lub) szczęki, opuchlizna lub wrzody w jamie ustnej, zdrętwienie

lub poczucie ciężkości szczęki, lub obluźnienie zęba. Mogą być to oznaki uszkodzenia kości

szczęki (martwicy kości).

Napady padaczkowe, bóle głowy, dezorientacja lub trudności ze skupieniem uwagi. Mogą być

to oznaki schorzenia zwanego zespołem odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS). RPLS

występuje rzadko (dotyka mniej niż 1 na 100 pacjentów).

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

Rozstrój żołądka, w tym biegunka, nudności, wymioty, zaparcie, niestrawność i ból brzucha

Pęcherzyki na skórze, ból dłoni lub w podeszwach stóp, wysypka albo zaczerwienienie skóry,

suchość skóry

Zmniejszony apetyt, zmniejszenie masy ciała, zmienione poczucie smaku

Zmęczenie, osłabienie, ból głowy, zawroty głowy

Zmiania koloru włosów (rozjaśnienie) utrata włosów

Nadciśnienie (wzrost ciśnienia krwi)

Zaczerwienienie, opuchlizna lub ból w ustach lub gardle, trudności w mówieniu, chrypka

Zmiany w wynikach badań krwi monitorujących ogólny stan zdrowia i wątroby, niski poziom

elektrolitów (takich jak magnez, wapń czy potas)

Ból stawów, skurcze mięśni

Opuchnięte gruczoły limfatyczne

Częste działania niepożądanie

(mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

Lęk, depresja, stan splątania

Uogólniony ból, ból w klatce piersiowej lub ból mięśni, ból ucha, dzwonienie w uszach

Osłabienie, zmniejszone czucie lub mrowienie w kończynach

Dreszcze, drżenia

Odwodnienie

Zapalenie brzucha lub trzustki

Stan zapalny warg lub kącików ust

Stan zapalny u nasady włosów, trądzik, pęcherzyki na skórze (na innych częściach ciała niż

dłonie i stopy)

Opuchlizna na twarzy lub innych czściach ciała

Utrata smaku

Niedociśnienie (spadek ciśnienia krwi)

Migotanie przedsionków (szybkie i nierówne bicie serca)

Rozjaśnienie skóry, łuszczenie się skóry, niezwykła bladość skóry

Nieprawidłowy porost włosów

Hemoroidy

Zapalenie płuc

Ból w ustach, ból zębów i (lub) szczęki, opuchlizna lub wrzody w jamie ustnej, zdrętwienie

lub poczucie ciężkości szczęki, lub obluźnienie zęba

Zmniejszona aktywność tarczycy, objawy mogą obejmować: zmęczenie, przyrost masy ciała,

zaparcie, uczucie zimna i suchość skóry

Rozdarcie lub otwór lub krwotok z żołądka lub jelita, stan zapalny lub rozdarcie odbytu,

krwawienie w płucach lub tchawicy (część dróg oddechowych)

Nieprawidłowe połączenia tkanek w tchawicy (część dróg oddechowych), przełyku lub

płucach

Ropień (nagromadzenie się ropy, z opuchlizną i stanem zapalnym) w okolicy brzucha,

miednicy oraz przy zębach/dziąsłach

Zakrzepy krwi w żyłach i w płucach

Udar

Zakażenie grzybicze skóry, w jamie ustnej lub na genitaliach

Rany, które z trudem się goją

Białko lub krew w moczu, kamienie żółciowe, bolesne oddawanie moczu

Nieostre widzenie

Podwyższony poziom bilirubiny we krwi (który może skutkować żółtaczką/żółtym

zabarwieniem skóry lub oczu)

Obniżenie poziomu białka we krwi

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

Zapalenie przełyku; objawy mogą obejmować zgagę, ból w klatce piersiowej, mdłości,

zmienony smak, wzdęcie, odbijanie się oraz niestrawność

Rozdarcie lub nieprawidłowe połączenie tkanki w przewodzie pokarmowym; objawy mogą

obejmować ciężki lub utrzymujący się ból brzucha

Zakażenie i stan zapalny płuca, zapadnięcie się płuca

Owrzodzenie skóry, torbiele, czerwone wypryski na twarzy lub udach

Ból twarzy

Zmiany w wynikach badań krzepliwości krwi i krwinek

Utrata koordynacji mięśni, uszkodzenie mięśni szkieletowych

Spadek uwagi, utrata świadomości, zmiany w mowie, delirium, nieprawidłowe sny

Zakrzepy krwi w tętnicach

Ból w klatce piersiowej spowodowany zablokowaniem tętnic, gwałtowne bicie serca

Uszkodzenie wątroby, niewydolność nerek

Utrudnione słyszenie

Stan zapalny w oku, zaćma

Zatrzymanie miesiączki, krwotok z pochwy

Schorzenie zwane zespołem tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES) lub zespołem

odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS), której objawy obejmować mogą napady

padaczkowe, bóle głowy, dezorientację lub trudności w skupieniu uwagi

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zawał serca

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek COMETRIQ

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek COMETRIQ

Substancją czynną leku jest (S)-jabłczan kabozantynibu.

Kapsułki COMETRIQ 20 mg zawierają (S)-jabłczan kabozantynibu w ilości odpowiadającej 20 mg

kabozantynibu.

Kapsułki COMETRIQ 80 mg zawierają (S)-jabłczan kabozantynibu w ilości odpowiadającej 80 mg

kabozantynibu.

Pozostałe składniki:

Zawartość kapsułki:

celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy

usieciowana, glikolan skrobi sodowy, krzemionka koloidalna bezwodna i stearynowy kwas

Powłoka kapsułki:

żelatyna i tytanu dwutlenek (E171)

Kapsułki 20 mg zawierają również żelaza tlenek czarny (E172)

Kapsułki 80 mg zawierają również żelaza tlenek czerwony (E172)

Tusz nadruku:

politura szelakowa, żelaza tlenek czarny (E172), i glikol propylenowy

Jak wygląda lek COMETRIQ i co zawiera opakowanie

Lek COMETRIQ 20 mg to kapsułki koloru szarego z napisem o treści “XL184 20mg” nadrukowanym

z jednej strony.

Lek COMETRIQ 80 mg to kapsułki koloru pomarańczowego z napisem o treści “XL184 80mg”

nadrukowanym z jednej strony.

Kapsułki COMETRIQ zapakowano w blistrach według przepisanej dawki. Każdy blister zawiera

wystarczającą ilość leku na 7 dni przyjmowania. Każdy rząd kapsułek na blistrze zawiera dawkę

dobową.

Blister z dawką dobową 60 mg zawiera dwadzieścia jeden kapsułek 20 mg stanowiących

łącznie 7 dawek dobowych. Każdy rząd kaspułek dawki dobowej zawiera trzy kapsułki

20 mg:

trzy szare kapsułki 20 mg

Blister z dawką dobową 100 mg zawiera siedem kaspułek 80 mg i siedem kapsułek 20 mg

stanowiących łącznie 7 dawek dobowych. Każdy rząd kaspułek dawki dobowej zawiera jedną

kapsułkę 80 mg i jedną kapsułkę 20 mg:

jedna pomarańczowa kapsułka 80 mg + jedna szara kaspułka 20 mg

Blister z dawką dobową 140 mg zawiera siedem kaspułek 80 mg i dwadzieścia jeden kapsułek

20 mg stanowiących łącznie 7 dawek dobowych. Każdy rząd kaspułek dawki dobowej zawiera

jedną kapsułkę 80 mg i trzy kapsułki 20 mg:

jedna pomarańczowa kapsułka 80 mg + trzy szare kapsułki 20 mg

Kapsułki COMETRIQ są również dostępne w opakowaniach 28-dniowych:

84 kapsułki (4 blistry po 21 kapsułek x 20 mg) (dawka dobowa 60 mg)

56 kapsułek (4 blistry po: 7 kapsułek x 20 mg i 7 kapsułek x 80 mg) (dawka dobowa

100 mg)

112 kapsułek (4 blistry po: 21 kapsułek x 20 mg i 7 kapsułek x 80 mg) (dawka dobowa

140 mg)

Każde opakowanie 28-dniowe zawiera lek w ilości wystarczającej na 28 dni terapii.

Podmiot odpowiedzialny

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Francja

Wytwórca

Catalent UK Packaging Limited

Lancaster Way

= 60 mg

= 100 mg

= 140 mg

Wingates Industrial Park

Westhoughton

Bolton

Lancashire

BL5 3XX

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Italia

Ipsen NV Guldensporenpark 87

Ipsen SpA

B-9820 Merelbeke

Via del Bosco Rinnovato n. 6

België /Belgique/Belgien

Milanofiori Nord Palazzo U7

Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

20090 Assago (Mi)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

България, România

Latvija

Ipsen Pharma

Ipsen Pharma representative office

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59,

Kalnciema street 33-5

clădirea HQ Victoriei, Sector 1,

Riga

010626, Bucureşti

LV 1046

Tel: + 40 (021) 231 27 20

Tel: +371 67622233

Česká republika

Lietuva

Ipsen Pharma, o.s. Evropská 136/810 CZ-160 00

Praha 6

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

Tel: + 420 242 481 821

Jonavos g. 43a, LT-44131 Kaunas

Tel. + 370 37 337854

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Magyarország

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Ipsen Pharma SAS Magyarországi Kereskedelmi

Képviselet

Kista Science Tower

Árbóc utca 6.

Färögatan 33

H- 1133 Budapest

SE- 164 51 Kista

Tel.: +36-1-555-5930

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Deutschland, Österreich

Nederland

Ipsen Pharma GmbH

Ipsen Farmaceutica B.V.

Willy-Brandt-Str. 3

Taurusavenue 33b

D-76275 Ettlingen

2132 LS Hoofddorp

Tel.: +49 7243 184-80

Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Eesti

Polska

ESTOBIIN OÜ

Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29

Udeselja 4-4

00-867 Warszawa

EE-11913 Tallinn

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Tel: +372 51 55 810

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Portugal

Ipsen EΠΕ

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Alameda Fernão Lopes, n° 16-11°

Αγ. Δημητρίοσ 63 Άλιμος

Miraflores P-1495 - 190 Algés

GR-17456 Αθήνα Ελλάδα

Portugal

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

España

Slovenská republika

Ipsen Pharma, S.A.

Liek s.r.o.

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

Hviezdoslavova 19

08908 L‟Hospitalet de Llobregat

SK-90301 Senec

Barcelona

Slovenská republika

Tel: + 34 - 936 - 858 100

Tel: + 421 253 412 018

France,

Hrvatska, Slovenija

United Kingdom

Ipsen Pharma

Ipsen Ltd.

65 quai Georges Gorse

190 Bath Road

92100 Boulogne-Billancourt

Slough, Berkshire SL1 3XE

France

United Kingdom

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Tel: + 44 (0)1753 - 62 77 00

Ireland

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

IRL-Dublin 15

Tel: +353-1-809-8256

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ten lek został warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że oczekuje się na więcej danych

dotyczących leku.

Europejska Agencja Leków dokona co najmniej raz w roku przeglądu nowych informacji o leku i w

razie konieczności treść tej ulotki zostanie zaktualizowana.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

ANEKS IV

WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLEŃ NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o

bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących substancji kabozantynib, wnioski naukowe przyjęte przez

komitet CHMP są następujące:

Przegląd zdarzeń zakrzepowo-zatorowych wykazał, że po zastosowaniu kabozantynibu w badaniu

klinicznym i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, doszło do incydentu

naczyniowo-mózgowego, zawału mięśnia sercowego oraz zakrzepicy żylnej i tętniczej. Chociaż

informacje na temat przypadków są ograniczone lub w niektórych przypadkach występują czynniki

zakłócające, nie można wykluczyć związku przyczynowego. Ponadto, w literaturze wskazuje się na

zwiększone ryzyko (tętniczych) zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z VEGFR-TKIs. Dlatego zaleca

się aktualizację informacji o produkcie na temat tych zdarzeń.

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy zmiany warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących substancji kabozantynib komitet CHMP uznał, że

bilans korzyści i ryzyka stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną

kabozantynib pozostaje niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia proponowanych zmian do

druków informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

17-12-2018


Draft cabozantinib tablet 20 mg, 40 mg and 60 mg, capsule 20 4 mg and 80 mg product-specific bioequivalence guidance

Draft cabozantinib tablet 20 mg, 40 mg and 60 mg, capsule 20 4 mg and 80 mg product-specific bioequivalence guidance

Draft cabozantinib tablet 20 mg, 40 mg and 60 mg, capsule 20 4 mg and 80 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-11-2018

Comparable Overseas Reports (COR-A) pathway - First registration decision

Comparable Overseas Reports (COR-A) pathway - First registration decision

Cabozantinib (CABOMETYX) is the first medicine to be registered via the new COR-A pathway

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-8-2018

Cometriq (Ipsen Pharma)

Cometriq (Ipsen Pharma)

Cometriq (Active substance: cabozantinib) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5761 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10180/201711

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

CABOMETYX (Ipsen Pharma)

CABOMETYX (Ipsen Pharma)

CABOMETYX (Active substance: cabozantinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3015 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4163/II/3

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency